Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

61-104  Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš, izr. prof. dr. Gregor Kovačič

  Vsebina

Namen predmeta:

Namen predmeta je pridobiti poglobljena znanja o naravnih virih in njihovi razprostranjenosti ter študenta usposobiti za razumevanje in kritično presojanje posledic neenakomerne razpoložljivosti naravnih virov, njihove rabe in pretirane izrabe. Študent bo pridobil poglobljena znanja s področja trajnostnega upravljanja z naravnimi viri ter razvil znanja in spretnosti za analizo in kritično vrednotenje načel trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in strateškega trajnostnega načrtovanja njihove rabe.

Vsebina:

  • Naravni viri -  opredelitve, členitve, pomen.
  • Obnovljivi, neobnovljivi ter stalni naravni viri.
  • Razporeditev in razpoložljivost naravnih virov po svetu in Sloveniji: zaloge, letna poraba, potencial.
  • Procesna usmerjenost in strateški vidiki trajnostnega upravljanja naravnih virov.
  • Načela in proces strateškega načrtovanja trajnostnega upravljanja naravnih virov.
  • Modeli in merjenje trajnostnega upravljanja naravnih virov s primeri dobrih in slabih praks.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo