Tržno pravo – izbrane teme

60-322  Tržno pravo – izbrane teme

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, doc. dr. Benjamin Lesjak

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je razvoj temeljnih pravnih znanj o pravni ureditvi delovanja trga. Študentje bodo sposobni prepoznati dopustna in nedopustna ravnanja udeležencev na trgu ter pravno obvladati tveganja, povezana s kršitvijo pravil varstva konkurence, varstva potrošnikov ter varstva intelektualne lastnine.

Vsebina

Temeljni pojmi tržnega prava

 • Trg, konkurenca, dobri poslovni običaji, potrošnik, intelektualna lastnina. Pravna ureditev in delovanje trga EU

Pravo varstva konkurence

 • Temeljna izhodišča, ekonomski vidiki, pravni viri
 • Preprečevanje omejevanja konkurence (kartelni sporazumi, koncentracije, zloraba prevladujočega položaja)
 • Nelojalna konkurenca (pojem, tipične pojavne oblike)
 • Pravni in etični vidiki sodobnih oblik trženja (spletni marketing, marketing v družabnih omrežjih, vplivnostni marketing ter analiziranja kupcev na internetu v luči obdelave osebnih podatkov)
 • Uporaba konkurenčno-pravnih pravil v različnih gospodarskih sektorjih

Pravo varstva potrošnikov

 • Temeljna izhodišča, značilnosti, pravni viri
 • Splošni sistem varstva potrošnikov
 • Posebna ureditev varstva potrošnikov
 • Analiza najpomembnejših sodb Sodišča Evropske unije

Pravo intelektualne lastnine

 • Uvod v glavni področji intelektualne lastnine: avtorsko pravo, industrijska lastnina (izhodišča, viri, načela)
 • Patenti, blagovne znamke, modeli, geografska označba, žlahtniteljska pravica, topografije polvodnikov
 • Avtorsko pravo

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo