Priznavanje tujega izobraževanja

Kandidat za vpis na študijske programe Fakultete za management, ki si je predhodno izobrazbo delno ali v celoti pridobil v tujini in ima tuje spričevalo, diplomo ali drugo listino morajo pridobiti odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, za katero je potrebno izvesti postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Kandidat odda vlogo tako, izpolni  na eVŠ portalu PRIJAVO ZA ŠTUDIJ SKUPAJ Z VLOGO ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj s prijavo za vpis na portalu eVŠ. Pri izpolnjevanju prijave za vpis je na prijavi potrebno označiti, da je kandidat predhodno izobraževanje zaključil v tujini in še nima odločbe o priznavanju izobraževanja. Kandidat v takem primeru v obrazcu prijave izpolni še podatke, potrebne za pričetek postopka priznavanja tujega izobraževanja, prijavi pa je potrebno dodati tudi dokumente, potrebne za izvedbo postopka. 

Kandidati, ki že imajo odločbo  o  priznavanju  ali nostrifikacijo, odločbo posredujejo skupaj z ostalimi dokazili navedenimi v razpisi za vpis.

 

Kandidat vso dokumentacijo za vpis in priznavanje tujega izobraževanja, ki je navedena v razpisu za vpis naloži v elektronski obliki na portal e-VŠ.

 Kandidat ob oddaji vloge v elektronski obliki predloži naslednje dokumente:

 1. Kopija originalne listine o opravljenem izobraževanju (sredješolsko spričevalo ali diplomska listina), za katero želi, da se prizna v postopku vpisa za nadaljevanju izobraževanja - listina ne rabi biti legalizirana - verodostojnost listine bomo preverjali pri izdajatelju. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, bo kandidat pozvan, naj pošlje original listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega želi, da se prizna, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo izvora (glej spodaj).
 2. Prevod listine o izobraževanju: kopija prevoda v slovenski ali angleški jezik, ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač - obvezno le če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku.
 3. Dokazilo o vsebini in trajanju ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem - za vpis v dodiplomski študij spričevala vseh letnikov srednje šole, za vpis v podiplomski študij potrdilo o opravljenih izpitih ali priloga k diplomi, kjer naj bo razvidna tudi povprečna ocena študija.
 4. Prevod dokazil iz točke 3 v slovenski jezik, če niso izdana v italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Prevod mora opraviti sodno zaprisežen tolmač.
 5. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi kandidat – obvezna priloga ( prenesi obrazec ).
 6. Kopija osebnega dokumenta - stran z osebnimi podatki kandidata: državljani držav članic EU predložijo kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani iz držav nečlanic EU predložijo kopijo potnega lista.

Pooblaščena oseba, ki vodi postopek priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da prosilec oziroma vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge.

 

Če univerza ozioma fakulteta ne bo mogla pridobiti potrdila o verodostojnosti od izdajatelja listine bo kandidate pozvala, da predložijo originalno listino, ki je ustrezno legalizirana glede na državo izvora.  

Listine izdane v državah na spodnjem seznamu ni potrebno legalizirati
                     Države za katere je zahtevana  Apostilla                                
Zakon o legalizaciji listin v mednarodnem prometu*
 • Republika Avstrija
 • Republika Bolgarija
 • Republika Bosna in Hercegovina
 • Češka republika
 • Francija
 • Grčija
 • Republika Hrvaška
 • Republika Madžarska
 • Republika Romunija
 • Republika Severna Makedonija
 • Republika Srbija

 

Države podpisnice Haaške konvencije:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 

Pristojni organi za legalizacijo:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

 

 

 

 

Vse ostale države  

 * Zakon o lagalizaciji listin je dosegljiv na tej povezavi.

Informacije za kandidate, ki se vpisujejo v študijske programe 1. stopnje, vpis v 1. letnik:

Tanja Sanabor
E-naslov: tanja.sanabor@upr.si

 

Informacije za kandidate, ki se vpisujejo v študijske programe 1. stopnje v višji letnik oz. po merilih za prehode in v programe 2. in 3. stopnje lahko pridobite po e-pošti na naslovu admission@fm-kp.si 

 

 

Opomba:

 • Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so pridobljena pred 25. junijem 1991 so priznana brez postopka priznavanja.
 • Spričevalo o mednarodni maturi (IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji po Zakonu o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) brez postopka priznavanja.
 • Če imate stalno prebivališče v tujini in ste vložili zahtevo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, svetujemo, da si priskrbite pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne morete sodelovati v postopku.

Postopek priznavanja ureja Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Več informacij najdete na spletni strani ENIC NARIC centra pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kandidat ne plača stroškov postopka. 

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo tuji državljani, ki se vpišejo v študijski program 1. ali 2. stopnje Univerze na Primorskem, opraviti izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni praviloma do začetka študijskega leta, v katerem se prvič vpišejo na študijski program. V primerih, ko opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika zaradi prijavo-sprejemnih postopkov oziroma drugih razlogov ni možno, pa morajo opraviti izpit do vpisa v 2. letnik.

 

Zadnja sprememba: 26. 1. 2022

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo