Napredovanje in dokončanje študija - Management UN

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno 2018/2019: Študent napreduje v 2. letnik, ko zbere 42 KT 1. letnika, v 3. letnik napreduje, ko opravi 42 KT 2. letnika in opravi vse obveznosti iz 1. letnika. Z napredovanjem, ponavljanjem ali absolventskim stažem študent ohranja status študenta in s tem pravice, določene z zakonom. V skladu z zakonom lahko študent zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto.

Za študente vpisane v 1. letnik od 2019/2020: Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 51 ECTS. Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse študijske obveznosti 1. letnika in opravi študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 51 ECTS.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

Senat Univerze na Primorskem sprejel sklep (18. redna seja 16. 6. 2021), da se tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani na študijski program 1. stopnje, ki se izvaja v slovenskem jeziku se zaradi epidemije Covid-19 dovoli, da dokažejo znanje slovenskega jezika do vpisa v 3. letnik. V primeru vpisa v višji letnik po merilih za prehode pa do vpisa v naslednji višji letnik oziroma najkasneje do zaključka študija.  

 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, če zbere 30 KT tekočega letnika. Tretjega letnika študent praviloma ne ponavlja. Opravljanju manjkajočih študijskih obveznosti je namenjen absolventski staž.

 

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene obveznosti.

Če se je študent na UP FM vpisal v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti še vsaj 60 KT, če se je vpisal v 3. letnik, pa najmanj 30 KT.

Študent lahko prijavi diplomsko nalogo, ko je vpisan v 3. letnik študija. Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi diplomske naloge določa pravilnik o diplomiranju. 

Študent lahko namesto diplomske naloge izbere diplomski izpit (vpisani od 2019/2020 dalje). 

 

POZOR!

Študenti dodiplomski študijskih programov, za katere je senat UP FM sprejel večje spremembe strukture in vsebine programa (sprememba predmetnika) lahko študijski program v katerega so vpisani in so redno napredovali do zaključnega letnika (po predmetniku veljavnem v času vpisa) zaključijo v roku treh let od zadnje izvedbe zaključnega letnika.

Skladno s tem sklepom Senata UP FM lahko študenti vpisani v program od 2013/2014 do vključno 2018/2019 študij po tem programu zaključijo najkasneje do 30. 9.  2024!

 

 

Izobrazba, ki jo boste pridobili, vaše kompetence in znanja, ki jih boste imeli, vam omogočajo nadaljevanje študija v poznanem okolju na podiplomskih študijski programih Fakultete za management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo