O programu - Management UN

Cilji programa so usposobiti diplomante za strokovno delo z visoko ravnijo analitične usposobljenosti in za strokovno-raziskovalno delo in prenos znanj v poslovni svet, usposobiti diplomante za delo/zaposlitev v organizaciji na delovno mesto, ki zahteva praktična znanja, veščine in spretnosti, usposobiti diplomante za odločanje na operativni in izvršni ravni ter razviti odgovornega, trajnostno naravnanega diplomanta, usposobiti diplomante za nadaljevanje študija na 2. stopnji oziroma jih ozavestiti o učenju, kot vseživljenjskem procesu.

 

Diplomant bo zmožen:

  • Razumeti in vrednotiti poslovno okolje organizacije (razumeti družbene, gospodarske in politične okoliščine poslovnega okolja, prepoznati aktualne družbeno-ekonomske probleme in posledice; razumeti sisteme, procese, vzroke in posledice; poznati in uporabiti glavne teorije in zakonitosti)
  • Obvladovanja poslovnih procesov in sistemov (načrtovati, organizirati, voditi, nadzirati procese in vire za doseganje ciljev v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah; uporabiti teoretično znanje in uporabiti orodja za reševanje problemov, analizo procesov, inovativno delovanje ipd.)
  • Obvladovanja komunikacijskih veščin (delovati in komunicirati v mednarodnem poslovnem okolju v slovenskem in angleškem jeziku, obvladovanje komunikacijskih in retoričnih sposobnosti in spretnosti, sposobnosti predstavitve podatkov in informacij; argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč ter upoštevanje stališč drugih)
  • Obvladovanja informacijske tehnologije (uporabe sodobnih orodij za podporo odločanja v poslovni praksi, iskanje in predstavitev informacij),
  • Obvladovanje lastnega dela in medosebnih odnosov (samostojnega in timskega dela, prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, vodenje tima, samoiniciativnost in kolegialnost do sodelavcev)
  • Družbene odgovornosti in etičnosti (razumevanja temeljnih etičnih načel in družbeno odgovornega delovanja, razumevanja širšega, etično-moralnega okvira ekonomskega okolja ter uspešno podajanje odgovorov na izzive oz. vprašanja, ki ostaja znotraj okvirjev ekonomske in poslovne etike; kritičnega, reflektivnega in inovativnega delovanja in sodelovanja z okoljem)
  • Avtonomnega strokovnega dela (iskanja in uporabe različnih virov, samostojne uporabe znanja ekonomske in finančne teorije in analize v praksi, rabe raziskovalnih metod)

 

Študentom in diplomantom dobijo znanje in spretnosti ter orodja za  sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi. Usposobljeni bodo za strokovno in raziskovalno delo ter prenos znanj v poslovni svet. Diplomant se bo razvil v odgovornega in trajnostno naravnanega strokovnjaka, ki bo sposoben za odločanje na operativni ravni v srednjem management podjetja.

 

Diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v gospodarstvu in javni upravi, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri.  Diplomant UP FM ima veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije.

Študijski program zagotavlja odlično osnovo študentom, ki želijo kariero v široki paleti poklicev, ki opravljajo samostojno strokovno delo ter so del ekipe srednjega vodstvenega kadra v podjetju.

Vedno pa so odprta vrata za nadaljevanje študija na podiplomskih programih na področjih, kjer želi pridobiti bolj specializirana znanja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo