Pogoji za vpis in merila za prehode - Management UN

V univerzitetni študijski program Management se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev.

 

Velja za vpis v študijskem letu 2024/2025

Opravljena splošna matura

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

-      splošni uspeh pri maturi (60 % točk),

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk) 

 

Opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika ali angleščina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. 

 

Velja za vpis od študijskega leta 2025/2026 dalje:

Opravljena poklicna matura v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

-        po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 04, ali

-        po klasifikaciji FORD uvršča v področje 5, ali

-        po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 5, ali

-        po klasifikaciji CERIF uvršča v področje S

in je poleg izpolnjenega pogoja iz ene od zgornjih alinej, opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika ali angleščina, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. 

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

-      splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk)

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk)

-      uspeh pri predmetu splošne mature (20 % točk)

 

Končan kateri koli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995

V primeru omejenega vpisa se upošteva: 

-      splošni uspeh pri maturi (60 % točk)

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk)

 

Pojasnilo: 

Takšni pogoji za vpis so bili določeni glede na določbo 38. člena Zakona o visokem šolstvu, da mora biti program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja kot univerzitetni študijski program, v katerega se vpisujete. V prevajalniku programov https://www.upr.si/si/studij--vpis/dodiplomski-studij/prevajalnik-srednjesolskih-in-univerzitetnih-programov/  lahko enostavno preverite skladnost univerzitetnega študijskega programa UP z vašim srednješolskim strokovnim ali poklicno-tehniškim programom.  

 

Posebni pogoji za vpis

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 72-93, IELTS score of 6-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate, TOEIC 700 points, in podobno);
  • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuji jezika angleščina;
  • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku;
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji in so na maturi opravili angleščino kot tuji jezik, ne pošiljajo dokazila o znanju angleškega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav nečlanic EU, ki so vpisani v program, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potrdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

 

VPIS V VIŠJI LETNIK

Po merilih za prehode se lahko v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Management vpiše kandidat, ki prehaja s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved študijskega programa 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004).

Prehod je mogoč, če:

  • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
  • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in
  • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa Management.

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. Komisija v sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše.

 

 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskega študijskega programa s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat še dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo