Napredovanje in dokončanje študija - Management VS

Redni študij

Za študente vpisane v 1. letnik ali višji letnik do vključno študijskega leta 2018/2019: Študent rednega študija napreduje v 2. letnik, če zbere 42 KT tekočega letnika, v 3. letnik napreduje, če zbere 42 KT 2. letnika in opravi vse obveznosti 1. letnika.

Za študente vpisane v 1. letnik od študijskega leta 2019/2020 dalje: Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 51 KT. Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse študijske obveznosti 1. letnika in opravi študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 51 KT.

 

Izredni študij

Študent se lahko ob prvem vpisu v 2. letnik študija vpiše z najmanj 39 KT, v podaljšan 2. letnik se lahko vpiše z najmanj 84 KT, v 3. letnik se lahko vpiše z najmanj 129 KT.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

Senat Univerze na Primorskem sprejel sklep (18. redna seja 16. 6. 2021), da se tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani na študijski program 1. stopnje, ki se izvaja v slovenskem jeziku se zaradi epidemije Covid-19 dovoli, da dokažejo znanje slovenskega jezika do vpisa v 3. letnik. V primeru vpisa v višji letnik po merilih za prehode pa do vpisa v naslednji višji letnik oziroma najkasneje do zaključka študija.  

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, če zbere 30 KT tekočega letnika. 3. letnika študent praviloma ne ponavlja.

 

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene obveznosti.

Če se je študent na UP FM vpisal v 2. letnik, mora za dokončanje študija na UP FM opraviti vsaj 60 KT, če pa se je vpisal v 3. letnik, pa vsaj 30 KT. Ostale kreditne točke lahko prenese iz drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oz. zaprosi za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

Študent lahko prijavi zaključno projektno nalogo, ko je vpisan v 3. letnik študija. Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi zaključne projektne naloge določa pravilnik o diplomiranju. 

 

POZOR!

Študenti dodiplomski študijskih programov, za katere je senat UP FM sprejel večje spremembe strukture in vsebine programa (sprememba predmetnika) lahko študijski program v katerega so vpisani in so redno napredovali do zaključnega letnika (po predmetniku veljavnem v času vpisa) zaključijo v roku treh let od zadnje izvedbe zaključnega letnika.

Skladno s tem sklepom Senata UP FM lahko študenti vpisani v program od 2013/2014 do vključno 2018/2019 študij po tem programu zaključijo najkasneje do 30. 9.  2024! 

 

Izobrazba, ki jo boste pridobili, vaše kompetence in znanja, ki jih boste imeli, vam omogočajo nadaljevanje študija v poznanem okolju na podiplomskih študijski programih Fakultete za management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo