O programu - Management VS

Cilji programa so usposobiti diplomante za strokovno delo z visoko ravnijo praktične usposobljenosti in za strokovno-raziskovalno delo in prenos znanj v poslovni svet; usposobiti diplomante za takojšnje delo/zaposlitev v organizaciji na delovno mesto, ki zahteva praktična znanja, veščine in spretnosti, usposobiti diplomante za odločanje na operativni ravni; razviti odgovornega, trajnostno naravnanega diplomanta, usposobiti diplomante za nadaljevanje študija na 2. stopnji oziroma jih ozavestiti o učenju, kot vseživljenjskem procesu.

 

Diplomant bo zmožen:

  • Razumeti in vrednotiti poslovno okolje organizacije (razumevanje predvsem ekonomsko, finančno in institucionalno okolje organizacije ter sposobnost analize tega okolja)
  • Obvladovanja poslovnih procesov in sistemov (načrtovati, organizirati, voditi, nadzirati procese in vire za doseganje ciljev v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah; uporabiti teoretično znanje in uporabiti orodja za reševanje problemov, analizo procesov, inovativno delovanje ipd.)
  • Obvladovanja komunikacijskih veščin in spretnosti (delovati in komunicirati v mednarodnem poslovnem okolju v slovenskem in angleškem jeziku, obvladovanje komunikacijskih in retoričnih sposobnosti in spretnosti, sposobnosti predstavitve podatkov in informacij)
  • Obvladovanja informacijske tehnologije (uporabe sodobnih orodij za podporo odločanja v poslovni praksi, iskanje in predstavitev informacij)
  • Obvladovanja lastnega dela in medosebnih odnosov (samostojnega in timskega dela, samoiniciativnost in kolegialnost do sodelavcev)
  • Družbene odgovornosti in etičnosti (razumevanja temeljnih etičnih načel in družbeno odgovornega delovanja, kritičnega, reflektivnega in inovativnega delovanja in sodelovanja z okoljem)
  • Avtonomnega strokovnega dela (uporaba pridobljenih znanj v praksi) 

 

Študenti bodo pridobili znanja za opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja podjetij in drugih organizacij v vseh poslovnih funkcijah. Naučili se bodo izraziti svoje kritično mišljenje in analitično reševati probleme ter samostojno strokovno in razvojno delovati. V okviru strokovne prakse v podjetju bodo lahko povezali teorijo s praktičnim delom. Hkrati pa jim bomo skozi študijska leta podali znanja in veščine za razumevanje političnega, socialnega in kulturnega okvira, v katerem delujejo podjetja in organizacije v Sloveniji in tujini.

 

Diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v transportu in logistiki, v zdravstvu, v javni upravi, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri.

Študijski program zagotavlja odlično osnovo študentom, ki želijo kariero v široki paleti poklicev, ki opravljajo samostojno strokovno delo ter so del ekipe srednjega vodstvenega kadra v podjetju.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo