Pogoji za vpis in merila za prehode - Management VS

  • matura,
  • poklicna matura ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature,
  • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji v primeru omejitve vpisa v 1. letnik: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).

Pogoji za vpis v redni in izredni študij so enaki. Izredni študij je plačljiv (glej Šolnina in prispevki).

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav nečlanic EU, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

 

VPIS V VIŠJI LETNIK

Po merilih za prehode se lahko v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management vpiše kandidat, ki prehaja s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved študijskega programa 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004).

Prehod je mogoč, če:

  • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
  • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in
  • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa Management.

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. Komisija v sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše.

 

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo tudi diplomant višješolskega študijskega programa s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat še dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo