Merila za priznavanje znanj – 1. stopnja

Na študijskem programu 1. stopnje se upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom, v različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali programov za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja. Za vsak študijski program je posebej določeno, kaj se lahko prizna in v kolikšnem obsegu.

Področje ureja Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, več informacij o postopku pa najdete na tej povezavi.

 

Univerzitetni študijski program Management 

Za vpisane v 1. letnik do vključno 2018/2019: Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja oz. portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava idr. avtorskih del) lahko prizna do 36 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa.

Za vpisane v 1. letnik od 2019/2020 dalje:  Študentu univerzitetnega študijskega programa se na osnovi izkazanih listin formalnega in/ali neformalnega izobraževanja (npr. projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 30 ECTS obveznosti študijskega programa.

Visokošolski strokovni študijski program Management 

Za vpisane v 1. letnik do vključno 2018/2019: Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja oz. portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava idr. avtorskih del) lahko prizna do 36 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa in 9 kreditnih točk po sistemu ECTS iz naslova praktičnega usposabljanja: strokovna praksa v organizaciji na podlagi treh let delovnih izkušenj.

Študentu lahko na tak način priznamo do 45 kreditnih točk.

Za vpisane v 1. letnik d 2019/2020 dalje:  Študentu univerzitetnega študijskega programa se na osnovi izkazanih listin formalnega in/ali neformalnega izobraževanja (npr. projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 30 ECTS obveznosti študijskega programa.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo