Šolnina in prispevki – 1. stopnja

Redni študij

Šolnino rednega študija financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Študent plača le prispevke ob vpisu, ki za vpis v študijsko leto 2023/2024 znašajo 38,80 EUR.

Šolnino za redni študij plačajo:

  • študenti, ki so že bili vpisani v drug študijski program in jim je potekel status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16);
  • študenti, ki že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe (vzporeno vpisani študenti, ko na prvem programu diplomirajo);
  • tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so:državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti).

Če Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naknadno ugotovi s seznama študentov, da je študent predhodno že pridobil raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe študijskega programa, v katerega je vpisan, se študentu zaračuna šolnina v skladu s cenikom (čeprav je vpisan v redni študij).

 

Šolnina za posamezen letnik študija za študijsko leto 2023/2024 znaša:

  • za visokošolski strokovni študijski program Management 2.500,00 EUR,
  • za univerzitetni študijski program Management (v slovenskem jeziku in angleškem jeziku - redni) 3.500,00 EUR.

Šolnina se plača v štirih obrokih:

                rok plačila        visokošolski strokovni program Management       univerziteni program Management
         ob vpisu              250,00                      350,00
do 15. decembra 1.000,00 1.400,00
do 15. februarja  750,00 1.250,00
do 15. aprila 500,00 500,00

 

Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij opredeljene s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno.

Izredni študij

Šolnino za izredni študij plačajo vsi študenti vpisani v izredni študij. Vsi študenti poleg šolnine plačajo tudi prispevke ob vpisu, ki v študijskem letu 2023/2024 znašajo 38,80 EUR.

Šolnina za za posamezen letnik izrednega študija v študijskem letu 2023/2024 znaša za visokošolski strokovni študijski program Management 2.500,00 EUR.

Šolnina se plača v štirih obrokih*:

                rok plačila        visokošolski strokovni program Management - izredni študij
         ob vpisu            188,00
do 15. decembra 752,00
do 15. februarja  600,00
do 15. aprila 335,00

 

* Trije letniki izrednega študija na visokošolskem strokovnem programu Management se izvedejo v štirih študijskih letih, študent plača šolnino v štirih letih skladno z izvedenimi kreditnimi točkami v letu vpisa (vsako študijsko leto 1.875,00 EUR).

Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij opredeljene s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno.

Študenti  brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status, plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 47,32 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

Če študent nima izpolnjenih pogojev, potrebnih za pristop k izpitu (obveznosti, določene z učnim načrtom: npr. opravljene vaje), se mu zaračuna strošek opravljanja študijske obveznosti predmeta tako, da se število kreditnih točk za predmet pomnoži z vrednostjo kreditne točke po ceniku za študente brez statusa.

Vrednost 1 kreditne točke za izračun cene za posamezen predmet za študente, ki jim je potekel status študenta (v skladu z 2. odstavkom 16. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP), je:

  • na visokošolskem strokovnem programu Management 42,00 EUR,
  • na univerzitetnem programu Management (v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku) 58,00 EUR.

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen diplome in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 56,00 EUR, plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor diplomskega dela za dodiplomske študijske programe, ki znaša 280,00 EUR. Študenti lahko prispevek poravnajo v dveh obrokih.

Cenik UP FM

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo