Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Management

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 45 KT.

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik.

 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če opravi 30 KT.

 

Dokončanje za študente prvič vpisane v program od 2020/2021

Študent dokonča študij, ko zbere vseh, s študijskim programom predvidenih 120 ECTS.

Če se je študent vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija na tem programu opraviti vsaj vse obvezne predmete izbranega modula in magistrsko nalogo. Ostale kreditne točke lahko prenese z drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oziroma zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti s strokovnim raziskovalnim delom, ki ga opravlja v času študija v tem študijskem programu. Odločitev o priznavanju sprejme pristojna komisija UP FM.

 

Dokončanje za študente prvič vpisane v program do vključno 2019/2020

Študent, ki se je vpisal v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje, dokonča študijski program, ko opravi vse študijske obveznosti (predmete, SRD, magistrsko nalogo) in zbere 120 KT. Študent, ki se je vpisal neposredno v 2. letnik študijskega programa, dokonča študijski program, ko opravi vse študijske obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija UP FM.

Študent, ki se je vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti vsaj 45 kreditnih točk po sistemu ECTS, od tega vsaj 27 kreditnih točk obveznosti iz predmetov in 18 kreditnih točk obveznosti iz diplomskega dela.

Študent lahko magistrsko delo nadomesti z raziskovalnim delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija na tem študijskem programu; odločitev sprejme pristojna komisija UP FM. Več o tem si lahko preberete v Merilih za priznavanje raziskovalnega dela namesto magistrske naloge na 2. stopnji študija.

 

 

Študenti magistrskih študijskih programov, za katere je senat UP FM sprejel večje spremembe strukture in vsebine programa (sprememba predmetnika) lahko študijski program v katerega so vpisani in so redno napredovali do zaključnega letnika (po predmetniku veljavnem v času vpisa) zaključijo v roku treh let od zadnje izvedbe zaključnega letnika.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo in so bili vpisani v program med študijskimi leti 2013/2014 in 2019/2021 (niso bili vpisani v 2. letnik) se v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov. Tem študentom bomo ustrezno uskladili indeks.  

Skladno s tem sklepom Senata UP FM lahko študenti vpisani v program od 2013/2014 do vključno 2019/2020 študij po tem programu zaključijo najkasneje do 30. 9.  2024!

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo