O programu - Magistrski program Management

Mednarodna akreditacijska agencija FIBAA (The Foundation for International Business Administration Accreditation) je študijskemu programu podaljšala akreditacijo do konca študijskega leta 2026/2027. Magistrski študijski program Management je pridobil FIBAA Quality Seal prvič leta 2015 in ponovno leta 2021. Pridobljena akreditacija je za fakulteto potrditev prizadevanj za doseganje visoke kakovosti izobraževanja in vizije, ki fakulteto umešča v krog najboljših poslovnih šol.

 

Cilji študijskega programa so razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika izbranih interesnih vsebin na področju študija; samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo; poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah; kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov; kritično presojanje managerskih odločitev z vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizacijah.

 

 • Sposobnost pridobivanja, vrednotenja, analize in sinteze različnih podatkov in informacij.
 • Sposobnost obvladanja raziskovalno-razvojnih metod, postopkov in procesov.
 • Sposobnost kritičnega razmišljanje in samokritične presoje.
 • Sposobnost kritične analize in sinteze ter predvidevanja možnih razrešitev in posledic.
 • Sposobnost uporabe vrednot, znanja in veščin v teoriji in praksi.
 • Avtonomnost v strokovnem in raziskovalnem delu.
 • Informacijsko-komunikacijska znanja in veščine sposobnosti in spretnosti.
 • Sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki.
 • Sposobnost dela v skupini, strpnega sprejemanja in upoštevanja tvornih kritik in pripomb.
 • Sposobnost rabe strokovnih terminov z večjih in soodvisnih področij kot. npr.: upravnih in organizacijah ved, ekonomskih in poslovnih ved, prava, sociologije in politologije ipd.
 • Zmožnost kritične rabe pridobljenih interdisciplinarnih vrednot, znanj in veščin teorij in analitik v teoriji in politik v praksi.
 • Sposobnost razlage lastnih stališč in zaključkov.
 • Sposobnost kritične analize vzrokov in posledic tako sprememb v organizaciji kot tudi v gospodarskem, družbenem ter naravnem najširšem okolju, ki so bistvene za njen trajnostni razvoj.

 

 • Kritično razumevanje temeljnih hipotez in zgodovinskega razvoja teorije managementa.
 • Sposobnost vodenja raziskovalno-razvojnega in operativnega dela v velikih, srednje velikih in manjših organizacijah.
 • Sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih managerskih rešitev z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Sposobnost za uspešno in učinkovito načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delovanja organizacije oz. področja (procesa, podsistema), za katerega bodo odgovorni.
 • Sposobnost za uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v procesu managementa.
 • Sposobnost za etično in socialno odgovorno snovanje, načrtovanje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti organizacij.
 • Sposobnost za vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v podjetjih.

 

Diplomanti pridobijo znanja s področja managementa za širše razumevanje gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah, za kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov, za kritično presojanje managerskih odločitev z vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji.

 

Diplomanti se po zaključku študija lahko zaposlijo kot strokovnjaki v profitnih in neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri. Študijski program zagotavlja odlično osnovo študentom, ki so ali bodo del ekipe vodstvenega kadra v podjetju.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo