Pogoji za vpis - Magistrski program Management

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje (0414), Pravne vede (0421), Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno (1010), Potovanja, turizem, prosti čas (1015) in Transport (1041) na:

a) študijskem programu 1. stopnje ali

b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004).

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti preizkus v obliki sprejemnega razgovora iz študijskih obveznosti Izbrane vsebine iz managementa in poslovnih ved v obsegu 12 KT. Na razgovoru kandidat pokaže sposobnost kritičnega razmišljanja o izzivih na področju managementa in razumevanje aktualnih dogajanj v poslovnem okolju.

 

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 72-94, IELTS score of 5.5-6.5, Cambridge FCE 160-179, Oxford B2 Upper intermediate EF SET 51-60, TOEIC min. 785 points, Pearsons PTE exam 59-75);
  • certifikat, ki ga prejme maturant splošne mature, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuj jezik angleščina na ravni B2;
  • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku na višjem nivoju (B2),
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav nečlanic EU, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

 

V študijski program 2. stopnje Management lahko prehajajo:

  • kandidati iz študijskih programov 2. stopnje na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj);
  • diplomanti univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11.6.2004) nna področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj);
  • diplomanti drugih magistrskih programov na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj).

 

Prehod je mogoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

  • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in

  • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Management.

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je kandidat opravil na predhodnem študijskem programu, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo