Magistrski program Pravo za management

Pravo za management – etično, skrbno in odgovorno vodenje ljudi in organizacij! Če vas pravni vidiki managementa zanimajo, potem je ta program prava izbira za vas. 

 

Sodobni manager se pri svojem delu srečuje s številnimi in raznolikimi pravnimi vidiki sprejemanja odločitev. Sprejemanje managerskih odločitev namreč nujno pomeni tudi sprejemanje odločitev v okviru pravno možnega in dopustnega. Za kompetentno obvladovanje pravnih vprašanj upravljanja podjetij in drugih organizacij potrebujete študij, kot ga ponuja magistrski študijski program Pravo za management.

Posodobljen in prenovljen program Pravo za management ponuja vpogled v izvajanje temeljnih managerskih funkcij skozi prizmo pravne ureditve. Usposobi vas za poglobljeno razumevanje in uporabo temeljnih pravnih institutov pri uresničevanje delovnih nalog managementa: načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb in oseb javnega prava. Pridobili boste osnovna znanja o pravu družb, sklepanju pogodb v domačem in mednarodnem prostoru, sodnem in izvensodnem reševanju sporov, varstvu potrošnikov, bilančnem in finančnem pravu, pravni ureditvi e poslovanja, pravu managementa kadrov. Spoznali boste lahko tudi številne druge pravne vsebine, saj program ponuja pester nabor izbirnih predmetov, od prava intelektualne lastnine, varstva zasebnosti do varstva osebnih podatkov in tako naprej.

Kot diplomanti magistrskega programa Pravo za management boste imeli zaokrožen pogled nad pravno ureditvijo delovanja podjetij in drugih organizacij. Skozi študij pravnih vidikov konkretnih in aktualnih primerov in problemov iz vsakdanjega poslovnega življenja boste postopoma razvili sposobnost identifikacije pravno relevantnih dejstev, iskanja primernih pravnih rešitev, predvsem pa sposobnost predvidevanja in razumevanja pravnih posledic managerskih odločitev.

Predavanja, vaje in seminarje izvajajo priznani profesorji s številnimi izkušnjami iz prakse. Njihovo znanje in strokovnost omogočata študentom vpogled v realne situacije in aktualne trende v njihovi stroki. Poleg tega redno vključujejo tudi konkretne primere, ki dodatno poglobijo razumevanje obravnavane tematike. To omogoča študentom, da pridobijo konkretne veščine in znanja, ki so ključna za uspeh v njihovem poklicnem življenju.

 

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo (KLASIUS-P-16); prej: 3809 Pravo (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica prava za management
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Kraj izvajanja: Koper
Šolnina: glej povezavo Šolnina in prispevki
Programski direktor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein (elizabeta.zirnstein@fm-kp.si

Program smo vsebinsko posodobili in prenovili predmetnik. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2020/2021, študenti, ki so se v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik in 2. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik ali absolvensti staž, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in  tabela primerljivosti predmetov. Tem študentom bomo ustrezno uskladili indeks.  

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo