Merila za priznavanje znanj – 2. stopnja

Na študijskem programu 2. stopnje se upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljeni pred vpisom z različnimi oblikami formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali programi za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja. 

Znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, študenti izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih sta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po sistemu ECTS. 

V okviru neformalnega izobraževanja se lahko študentu študijskega programa 2. stopnje, na osnovi izkazanih listin, prizna tudi projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del in drugo.

Študent lahko zaprosi za preverjanje in ocenjevanje znanja na izpitu, če je znanja pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem.

Individualne vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom in med študijem obravnava UP FM, v skladu s pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti.

Za vsak študijski program je posebej določeno kaj se lahko prizna in v kolikšnem obsegu.

Področje ureja Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, več informacij o postopku pa najdete na tej povezavi.

 

Magistrski študijski program Management

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja lahko prizna do 36 kreditnih točk po sistemu ECTS predmetov študijskega programa. 

Magistrski študijski program Ekonomija in finance

Študentu se na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa.

Magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja

Študentu se na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa. 

Magistrski študijski program Pravo za management

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega in/ali priložnostnega učenja lahko prizna  do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa. 

Magistrski študijski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega in/ali programih za izpopolnjevanje lahko prizna do 12 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih in temeljnih predmetov .

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo