Šolnina in prispevki - 2. stopnja (povzetek iz cenika)

Redni študij

Prispevki za vpis in šolnina za študijsko leto 2024/2025

Šolnino rednega študija financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Študent plača le prispevke za študij, ki za vpis v študijsko leto 2024/2025 znašajo 40,06 EUR.

Šolnino za redni študij NE plačajo:

 • državljani držav članic EU;
 • tuji državljani držav s katerimi ima RS sklenjen bilateralni sporazum (državljani Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije);
 • tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v RS in so sami ali vsaj edeno od njihovih staršev rezidenti RS za davčne namene;
 • študenti vpisani na vzporedni študij;
 • študenti, ki so že izkoristili pravico iz druge alineje prvega odstavka 66. člena ZViS (ponavljanje letnika ali spremembe študijskega programa) in so se vpisali na drug študijski program v višji letnik na isti sti stopnji študija.

 

Šolnino za redni študij plačajo:

 • študenti, ki so že bili vpisani v drug študijski program in jim je potekel status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16);
 • študenti, ki že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe;
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so: tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti);
 • študenti, ki so se izpisali iz študijskega programa in so se v isti študijski program ponovno vpisali.

 

Če Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naknadno ugotovi s seznama študentov, da je študent predhodno že pridobil raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe študijskega programa, v katerega je vpisan, se študentu zaračuna šolnina v skladu s cenikom (čeprav je vpisan v redni študij).

 Šolnina za letnik študija: 

 • za magistrski študijski program Management (v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku) 4.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Ekonomija in finance (v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku) 5.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Pravo za management 4.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja 4.000,00 EUR.

Šolnina se plača v štirih obrokih: 

                                 rok plačila  

   program Pravo za management, Management, 

   Management trajnostnega razvoja       

      program Ekonomija in finance 
ob vpisu  400,00  500,00 
do 15. decembra  1.600,00  2.500,00 
do 15. februarja   1.500,00  1.500,00 
do 15. aprila  500,00  500,00 

 

Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij opredeljene s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno.

 

Izredni študij

Šolnino za izredni študij plačajo vsi študenti vpisani v izredni študij.   

Vpisnina in šolnina za študijsko leto 2024/2025

Prispevki ob vpisu v študijsko letu 2024/2025 znašajo 40,06 EUR.

Šolnina za magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija (v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku) znaša 5.000,00 EUR.

 Šolnina se plača v štirih obrokih:

                      rok plačila                             program Politologija  
ob vpisu  500,00 
do 15. decembra  2.500,00 
do 15. februarja  1.500,00 
do 15. aprila  500,00 

Študenti brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status, plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 47,32 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

 

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen diplome in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi Komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 56,00 EUR, plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor diplomskega dela:

 • za študijski program 2. stopnje Management, Ekonomija in finance, Management trajnostnega razvoja, Pravo za management, Politologija, Inoviranje in podjetništvo 490,00 EUR

Študenti lahko prispevek poravnajo v dveh obrokih.

 

CENIK UP FM

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo