Magistrski program Management trajnostnega razvoja

S študijem na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja pridobite znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se zanje ponujajo.


Študij je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva ter se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3450 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P), študijski program je interdisciplinarni, ki ga izvaja več članic univerze
Strokovni naslov: magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Kraj izvajanja: Koper 
Šolnina: glej povezavo Šolnina in prispevki
Programski direktor: prof. dr. Roberto Biloslavo (roberto.biloslavo@fm-kp.si)

 

 

 

Študijski program smo prenovili. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2021/2022, študenti, ki so se v študijskem letu 2020/2021 vpisali v 1. letnik in 2. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik ali absolvensti staž, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo po programu MTR2014 se vpišejo v prenovljen program. Tem študentom bomo ustrezno uskladili indeks, pri tem pa upoštevali tabelo primerljivosti, ki jo je sprejel Senat UP FM.  

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo