Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Management trajnostnega razvoja

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če zbere 42 KT 1. letnika.

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik.

 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če je zbrali 30 KT vpisanega letnika.

 

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti ter izdela in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.

Študent, ki se je vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti vsaj 45 kreditnih točk po sistemu ECTS, od tega vsaj 27 kreditnih točk obveznosti iz predmetov in 18 kreditnih točk obveznosti iz diplomskega dela.

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti z raziskovalnim delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija v tem študijskem programu. Odločitev o priznavanju 18 KT sprejme pristojna komisija na podlagi meril za priznavanje raziskovalnega dela namesto magistrske naloge na 2. stopnji študija. 

 

Študenti vpisani v program Upravljanje trajnostnega razvoja od 2010/2011 do 2013/2014

  • Študenti magistrskega študijskega programa B2 Upravljanje trajnostnega razvoja (vpisani do vključno 2013/2014), ki jim manjka največ 12 KT iz predmetov in magistrska naloga lahko zaključijo študijski program B2UTR (sprejet 11. 3. 2009) do 30. 9. 2023.
  • Študentom, ki manjka več kot 12 KT iz predmetov in magistrska naloga bomo uskladili indekse s predmetnikom sedaj veljavnega študijskega programa (B2MTR 2021).

 

Študenti vpisani v program Management trajnostnega razvoja od 2014/2015 do 2020/2021 

Študenti magistrskih študijskih programov, za katere je senat UP FM sprejel večje spremembe strukture in vsebine programa (sprememba predmetnika) lahko študijski program v katerega so vpisani in so redno napredovali do zaključnega letnika (po predmetniku veljavnem v času vpisa) zaključijo v roku treh let od zadnje izvedbe zaključnega letnika.

Skladno s tem sklepom Senata UP FM lahko študenti študij po tem programu (predmetniku) zaključijo najkasneje do 30. 9.  2025!

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo