O programu - Magistrski program Management trajnostnega razvoja

Cilj programa so razumevanje širšega gospodarskega, družbenega in naravnega okolja ter globalizacijskih procesov  z vidika izbranega področja študija; razumevanje sistemske povezanosti med različnimi vidiki in problemi trajnostnega razvoja; samostojno razvojno-raziskovalno in strokovno delo; poglobljeno razumevanje, raziskovanje in aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah z upoštevanjem potreb trajnostnega razvoja; kritično razmišljanje in analitično razreševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov povezanih s trajnostnim razvojem; kritično presojanje managerskih odločitev z vidika družbene  odgovornosti organizacij.

 

 • Sposobnost analize, sinteze in prognoziranja razrešitev ter posledic pojavov na področju politike okolju in družbi odgovorne organizacije.
 • Sposobnost kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost uporabe znanj, veščin in vrednot s področja trajnostnega razvoja v praksi.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovno-organizacijskih odločitev.
 • Kolegialnost do sodelavcev, sposobnost dela v skupini (in v mednarodnem družbenem okolju) ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Avtonomnost v strokovnem delu.
 • Komunikacijske sposobnosti in spretnosti.
 • Sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki.
 • Zmožnost kritične rabe pridobljenih interdisciplinarnih teorij in analitik politik v praksi.

 

 • Poznavanje in kritično razumevanje zgodovine, filozofije in pomena trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost za razreševanje konkretnih zadev s področja trajnostnega razvoja z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Razumevanje splošne zgradbe in vsebine družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved ter povezanosti med njimi.
 • Sposobnost za etično in družbeno  odgovorno, načrtovanje, organiziranje, vodenje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti organizacij
 • Sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih managerskih in tehnoloških razrešitev z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Sposobnost za uspešno načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delovanja organizacije oz. njenega podsistema, za katerega bodo odgovorni.

 

Študenti pridobijo znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujejo najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se zanje ponujajo. Študenti pridobijo znanja s področja managementa, organizacije, ekonomskih ved in prava ter naravoslovnih in humanističnih ved ter tako problematiko osvetlijo iz različnih vidikov.

 

Diplomanti se lahko zaposlijo na lokalnem ali nacionalnem nivoju v organizacijah, ki usmerjajo politike trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva. Diplomanti bodo strokovnjaki na področju okoljskih, prostorskih, socialnih in razvojnih problematik in se lahko zaposlijo v zasebnem kot tudi v javnem sektorju ali v lastnem podjetju.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo