Pogoji za vpis - Magistrski program Management trajnostnega razvoja

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor jediplomiral na študijskem programu 1. stopnje ali na dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11.6.2004) s področja :

 • Humanistike (0220 Humanistika, 0223 Filozofija in etika);
 • Družbene vede in vedenjske znanosti (0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, 0311 Ekonomija, 0312 Politologija, 0313 Psihologija, 3014 Sociologija in študij kultur);
 • Poslovne in upravne vede (0410 Poslovne in upravne vede, 0411 Računovodstvo in revizija, 0412 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo, 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment);
 • Okolje (0521 Okoljske znanosti, 0522 Naravno okolje in divje živali, 0532 Geoznanosti)
 • Tehnika (0712 Okoljevarstvena tehnologija, 0713 Elektrotehnika in energetika)
 • Arhitektura (0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem)
 • Kmetijstvo (0810 Kmetijstvo, 0811 Poljedelstvo in reja živali, 0812 Hortikultura)
 • Gozdarstvo in lov (0821)
 • Hotelirstvo in gostinstvo (1013)
 • Potovanja, turizem, prosti čas (1015),
 • Javna higiena, zdravje in varnost pri delu (1021 Javna higiena in komunalne storitve, 1022 Varnost in zdravje pri delu)

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z diplomo študijskem programu 1. stopnje oziroma dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11.6.2004) z drugega strokovnega področja, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, in sicer iz predmetov: Uvod v management (6 ECTS) in Ekonomsko okolje podjetja (6 ECTS).

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so v tujini opravili primerljiv program.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

 

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav nečlanic EU, ki so vpisani v redni študij  na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik (oz. do vpisa v višji letnik v primeru vpisa po merilih za prehode).

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

 

V študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja lahko prehajajo:

 • kandidati iz študijskih programov 2. stopnje na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj)
 • diplomanti univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11.6.2004) na področju, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj) ;
 • diplomanti drugih magistrskih programov na področju, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj).

 

 Prehod je mogoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in
 • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja.

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo