Napredovanje in dokončanje - Doktorski program Management

 

Vpisani do vključno 2020/2021, ki redno napredujejo v višji letnik

Za napredovanje v drugi letnik mora doktorand opraviti vsaj 30 ECTS obveznosti prvega letnika.

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora doktorand opraviti 60 ECTS iz obveznosti 1. in 2. letnika, pri čemer mora obvezno imeti soglasje UP k temi doktorske disertacije.

Študent lahko odda doktorsko disertacijo v oceno pred zagovorom, ko ima opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika razen objavljenega znanstvenega članka (90 KT), pred zagovorom disertacije mora biti članek objavljen oz. sprejet v objavo.

 

POZOR!

Študent, ki bo v študijskem letu 2021/2022 napredoval v 2. letnik in v študijskem letu 2022/2023 v 3. letnik študijski program zaključi po 3 letnem programu. Če študent ne napreduje v višji letnik v teh študijskih letih se mu ustrezno spremeni indeks in dobi nove študijske obveznosti po predmeniku štiriletnega programa, pri tem se mu opravljene obveznosti ustrezno priznajo po tabeli primerljivosti.

Študent, ki je v 2021/2022 vpisan v 3. letnik (zaključni letnik) ali absolventski staž študij dokonča po vpisanem programu (3 letnem) v rokih, ki so določeni s programom.

 

Vpisani od študijskega leta 2021/2022 dalje

Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 30 ECTS iz obveznosti 1. letnika.

Za napredovanje iz 2. v 3. letnik mora študent opraviti vsaj 60 ECTS iz obveznosti 1. in 2. letnika, pri čemer mora imeti obvezno potrjeno dispozicijo doktorske disertacije.

Za napredovanje iz 3. v 4. letnik mora študent vse obveznosti 1. in 2. letnika in 12 ECTS 3. letnika.

Študent lahko odda doktorsko disertacijo v oceno pred zagovorom, ko ima opravljene vse obveznosti 1., 2. in 3. letnika, razen objavljenega znanstvenega članka. Pred zagovorom disertacije mora biti članek objavljen ali sprejet v objavo.

 

 

Doktorand mora opraviti študijske obveznosti pri vseh organiziranih oblikah študijskega programa ter pripraviti in uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo. Študij mora dokončati najpozneje v štirih letih od odobritve teme disertacije.

 

Vpisani do vključno 2020/2021

Če se je študent na FM vpisal v 2. letniku, mora za dokončanje študija na FM opraviti vsaj 60 ECTS. Ostale kreditne točke lahko prenese iz drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oz. zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

 

Vpisani od študijskega leta 2021/2022 dalje

Če se je študent na FM vpisal v višji letnik (po merilih za prehode), mora za dokončanje študija na FM opraviti vsaj 120 ECTS. Ostale kreditne točke lahko prenese iz drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oz. zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

 

 

Doktorska disertacija je pisno delo, ki pomeni samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije. Doktorska disertacija je praviloma napisana v slovenskem jeziku, naslova in izvleček pa morata biti prevedena tudi v tuji jezik. Na podlagi pisne prošnje Senat UP lahko odobri doktorandu pisanje disertacije v tujem jeziku v skladu s pogoji, zapisanimi v pravilniku o diplomiranju.

 

Vpisani do vključno 2020/2021

Doktorand, ki je opravil vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika (120 ECTS), lahko doktorsko disertacijo nadomesti z objavo najmanj treh znanstvenih člankov s področja teme disertacije (objavljenih ali sprejetih v objavo po vpisu na doktorski študij). Članki morajo biti kategorizirani v skupino A ali B po metodologiji ARRS, kandidat pa mora biti edini ali prvi avtor. Doktorand, ki želi disertacijo opraviti s članki, prijavi temo po enakem postopku kot drugi študenti. Disertacija poleg člankov, ki morajo biti vezani na temo disertacije, vsebuje tudi razširjen uvodni del (vsaj 20 strani), v katerem doktorand opredeli raziskovalni problem, hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, prikaže, kako članki odgovarjajo na postavljeno hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, ter opredeli svoj izvirni prispevek k znanosti. Kandidat zagovarja disertacijo pred komisijo; zagovor je javen. Z uspešno opravljenim zagovorom pridobi doktorand znanstveni naslov »doktor/doktorica znanosti«.

 

Vpisani od študijskega leta 2021/2022 dalje

Doktorand, ki opravi vse študijske obveznosti brez doktorskega dela na disertaciji in javnega zagovora (zbere 144 ECTS) lahko doktorsko disertacijo nadomesti z objavo najmanj treh znanstvenih člankov s področja teme disertacije (objavljenih ali sprejetih v objavo v času od vpisa na doktorski študij). Članki morajo biti kategorizirani v A ali B po metodologiji ARRS in objavljeni v revijah iz znanstvenega področja dela kandidata. Kandidat mora biti edini ali prvi avtor. Kandidat, ki želi disertacijo opraviti s članki, prijavi temo po enakem postopku kot drugi kandidati. Disertacija v obliki člankov, ki morajo biti vezani na temo disertacije, vsebuje razširjen uvodni del (vsaj 20 strani), kjer kandidat opredeliti raziskovalni problem, hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, prikaz, kako članki odgovarjajo na postavljeno hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, ter posebej izpostavljen in utemeljen prispevek znanosti in skupne ugotovitve. Kandidat zagovarja disertacijo pred komisijo.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo