O programu - Doktorski program Management

Študij na doktorskem študijskem programu Management:

 • je podpora pri uresničevanju vašega celovitega kariernega in osebnega razvoja,
 • razvili boste kompetence, ki jih potrebujete v raziskovanju pa tudi promoviranju znanstvenih dosežkov ter pri sistematičnemu komuniciranju znanstvenih dosežkov z znanstvenimi skupnostmi in javnostmi ter pri prenosu najnovejših spoznanj v pedagoški proces,
 • poleg najsodobnejših in aktualnih znanj s področja managementa, ekonomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved boste v času študija spoznali sodobne in raznolike metodološke pristope, metode in tehnike, s katerimi proučujemo pojave v sodobnem, globaliziranem in lokaliziranem svetu.

Doktorski študij je zasnovan tako, da vas mentorji in profesorji sistematično usmerjajo skozi predmete prvega in drugega letnika, ki so ključni za raziskovanje, in predmete, ki so povezani z vašim izbranim raziskovalnim problemom. Tretji in četrti letnik pa sta zasnovana v smeri komuniciranja, promoviranja znanstvenih dosežkov in spoznanj ter prenosa znanj v znanstvene skupnosti in javnosti.

Celoten študij je naravnan tako, da vse aktivnosti povezujete z izbranim področjem, temo in raziskovalnim problemom. Individualizirane oblike študija omogočajo kakovosten odnos med mentorji in doktorandi ter načrtovanje vaših aktivnosti.

Na Fakulteti za management nam je pomembno, da ste doktorandi vpeti v mednarodno okolje in da imamo pogoje, ki omogočajo kakovosten študij.

 

 

Doktorand pridobi vrhunska teoretična in strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih aplikativnih študijskih vsebinah programa, doktorand razvije sposobnost abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širšega področja managementa, vodenja poslovnih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.

 

 • poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja – poslovni, ekonomski, pravni, sociološki in psihološki vidiki;
 • vrhunsko razumevanje in obvladanje različnih raziskovalnih pristopov na znanstvenem področju;
 • zmožnost zastaviti, oblikovati in izvajati obsežen raziskovalni proces; usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, veščin, tehnik, praks in gradiv z raziskovalnim delom;
 • reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev ter z oblikovanjem novih;
 • odzivanje na abstraktne probleme, ki širijo in na novo opredeljujejo obstoječe proceduralno znanje oziroma prakso;
 • zmožnost z izvirnim raziskovanjem ustvariti prispevek, ki širi meje znanja in je pomemben na nacionalni in mednarodni ravni;
 • zmožnost kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej;
 • zmožnost prepoznavanja problemov ter iskanje rešitev;
 • sodelovanje v kritičnih dialogih;
 • vodenje in spodbujanje kompleksnih socialnih procesov znotraj poklicnega področja;
 • zmožnost kritičnosti in samokritičnosti;
 • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega in znanstvenega področja;
 • zmožnost sporočanja sodelavcem in širši znanstveni skupnosti ter družbi nasploh o svojem ekspertnem področju;
 • zmožnost javnega predstavljanja in obrambe znanstvenih študij;
 • zmožnost v akademskih in strokovnih okoljih pospeševati ekonomski in socialni napredek družbe, ki je utemeljena na znanju;
 • zmožnost ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov;
 • poznavanje etike raziskovalnega dela in delovanje v skladu z njo.

 

 • sistematično poznavanje in razumevanje teorije in teoretskih sklopov, znanstvenih paradigem ter razvoja področja managementa;
 • poglobljeno razumevanje kvantitativne in kvalitativne raziskovalnih metodologije raziskovalnega dela ter zmožnost njihove ustrezne uporabe v raziskovanju na tem področju;
 • razvoj znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in s tem hiter odziv na nove okoliščine doma in v svetu;
 • osebna odgovornost in pretežno avtonomne pobude v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah v poklicnih ali sorodnih okoljih, ki so povezana z edukacijo v najširšem in ožjem smislu na predmetnem področju;
 • osvajanje novih modelov in konceptov, iskanje novih rešitev in znanstvenoraziskovalni pristopov;
 • vključevanje izsledkov drugih disciplin v širše področje managementa;
 • kritičnost glede najširših implikacij uporabe znanja v konkretnih poklicnih okoljih;
 • koherentno obvladovanje temeljnega znanja in povezovanje znanja z različnih področij, umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline;
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize, razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju;
 • razvoj in uporaba sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije;
 • vodenje skupinskega dela in obvladovanje komuniciranja znotraj organizacije in navzven;
 • prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših poslovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije.
 • zmožnost izvajanja samostojnih, izvirnih in objavljivih raziskav;
 • zmožnost kolaborativnega učenja, ustvarjalnega komuniciranja v raziskovalnem okolju, reševanja problemov ter sodelovanja v interdisciplinarnih raziskovalnih timih;
 • zmožnost kritičnega vrednotenja stanja na področju družbene odgovornosti ter etično vodenje in upravljanje;
 • zmožnost kritične presoje sodobnih smernic in trendov trajnostnega razvoja z ekonomskega, ekološkega in socialnega vidika in njihova uspešna implementacija.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo