Pogoji za vpis - Doktorski program Management

• diplomirali na študijskem programu 2. stopnje,

• diplomirali na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004),

• diplomirali na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 KT in je trajal 5 let (enovit magistrski študij);

• opravili visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 KT; tem kandidatom pristojna komisija določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 KT iz študijskega programa 2. stopnje Management, ki jih morajo opraviti pred vpisom.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je v skladu z zakonom priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva naslednja merila (skupno 100 točk):

1. uspeh pri dosedanjem izobraževanju (povprečna ocena izpitov in ocena zaključnega dela) - do 40 točk

2. uspeh pri ustnem izpitu – do 60 točk

Komisija na ustnem izpitu oceni naslednje:

  1. znanstveno-raziskovalni potencial – do 40 točk:

-       razumevanje znanstvenega raziskovanja, ki ga izkazuje z idejnim osnutkom dispozicije raziskave

  1. kvalitativna ocena potenciala kandidata za doktorski študij

-       motivacijo kandidata – do 10 točk:

-       motivacijo kandidata, kot jo izkazuje v motivacijskem pismu in na razgovoru kandidatovo poznavanje urejenosti in upravljanja raziskovalnega sistema v Sloveniji – do 10 točk.

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

 

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi (UL RS št. 14 8.3.2019) se lahko v višji letnik doktorskega študijskega programa Management vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa iste stopnje.

 

Prehod je mogoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v višji letnik, ki jih predpisuje program.
  • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in
  • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete doktorskega študijskega programa Management.

Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FM, ki pri obravnavi upošteva vse obveznosti, ki je je kandidat opravil na predhodnem programu in se mu lahko priznajo na podlagi predložitve učnih načrtov. Kandidatu pristojna komisija določi študijske obveznosti za dokončanje in letnik v katerega se lahko vpiše. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.

 

Neposredno v 2. letnik doktorskega študija se lahko vpiše kandidat, ki je:

  • končal magisterij znanosti (program sprejet pred 11. 6. 2004),
  • končal specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (program sprejet pred 11. 6. 2004).

Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. Kandidatu pristojna komisija določi študijske obveznosti za dokončanje doktorskega programa. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz kandidatovega predhodnega študija z učnimi vsebinami doktorskega programa ter primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo