Predmeti za neekonomiste

Na Fakulteti za management smo v okviru evropskega projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti Univerze na Primorskem razvili predmete z interdisciplinarnimi znanji za študente z drugih študijskih področij in posameznike brez ekonomskega predznanja, ki jih je mogoče vsebinsko poljubno sestavljati tako, da študent/posameznik pridobi različna znanja iz ekonomije in poslovanja podjetja, financ, računovodstva in davkov, podjetništva in inoviranja ter trženja v povezavi s pripravo podjetniškega načrta.

 

MARKETINŠKE OSNOVE ZA MALA PODJETJA

Kako raziskati povpraševanje na trgu, če nimate marketinškega predznanja? Kako oblikovati ponudbo, postaviti pravo ceno, izbrati primeren način distribucije, seznaniti ciljne odjemalce s pomočjo učinkovitega komuniciranja? Kako obravnavati različne skupine odjemalcev, organizirati nabavo, prodajo ter ustvariti ustrezno zavedanje o vašem podjetju, blagovni znamki, izdelku? Vas zanimajo različne možnosti načrtovanja in razvoja novih izdelkov, sestave marketinškega načrta ter prilagajanja in izvajanja marketinških strategij? Odgovore na ta in druga vprašanja lahko pridobite s pomočjo interaktivnega, praktično zasnovanega tečaja Marketinške osnove za mala podjetja, pri mednarodno uveljavljenih in izkušenih predavateljih.

 

KOMERCIALIZACIJA NOVOSTI ZA NEEKONOMISTE

Vsebine predmeta Komercializacija novosti za neekonomiste vodijo slušatelje skozi procese spoznavanja osnovnih elementov delovanja in poslovanja organizacije in podjetja, širšega dogajanja v okolju in neposrednih in posrednih vplivov makro in mikro okolja, spoznavanja osnovnih zakonodajnih okvirov komercializacije in poslovanja,  jih seznanjajo z osnovnimi koncepti in zakonitostjo delovanja trga, ponudbe in povpraševanja, pojmom in vsebino konkurence in konkurenčnosti poslovanja, temeljnimi in potrebnimi znanji komercializacije in managementa, osnovnimi principi razumevanja vloge in pomena marketinga in komercialno - prodajnih aktivnosti, vloge in pomena izdelka in storitve za uspešno poslovanje organizacije in podjetja, pomena aktivnosti in procesa njihovega stalnega inoviranja in novih, sodobnih pristopov v komercializaciji z uvedbo in uporabo različnih oblik e-poslovanja v aktivnostih komercializacije.

 

EKONOMIKA ZA NEEKONOMISTE

Predmet podaja uvodna znanja ekonomije, in sicer na področju mikro in makroekonomije. Študent se seznani s temeljnimi ekonomskimi izrazi in koncepti. Razvije logiko ekonomskega razmišljanja. Uporaba osnovnih računskih primerov. Izvedba ekonomskih implikacij.

 

PODJETNIŠTVO – OD IZDELKA DO PODJETJA

Namen predmeta Podjetništvo - Od izdelka do podjetja je predstaviti študentom glavne trende s področja podjetništva, prikazati vsebino podjetniškega procesa in predstaviti poslovno modeliranje po metodi vitkega štartnika. Študenti bodo pri predmetu spoznali pomen ustvarjalnosti in inovativnosti pri razvijanju izdelkov oz. storitev ter preko dela na konkretnih poslovnih izzivih spoznali posamezne faze v podjetniškem procesu, od razvoja poslovne zamisli do ustanovitve podjetja.

 

FINANCE ZA NEEKONOMISTE

Predmet Finance za neekonomiste zajema osnovne teme s področja financ, ki jih posamezniki potrebujejo za razumevanje in upravljanje s financami v podjetju ter za reševanje finančnih vprašanj v praksi. V okviru predmeta bodo študenti spoznali osnovne pojme s področja financ, različne oblike financiranja podjetja, njihove prednosti in slabosti ter stroške, povezane z izbranimi oblikami financiranja. Študenti bodo prav tako pridobili znanja potrebna za sprejemanje osnovnih investicijskih odločitev in za upravljanje z obratnim kapitalom v podjetju. Vsebine predmete bodo usmerjene v reševanje in analizo praktičnih primerov v poslovnih financah.

 

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI ZA NEEKONOMISTE

V okviru predmeta Računividstvo in davki za neekonomiste bodo študenti spoznali gospodarske kategorije, ki jih spremljamo v računovodstvu (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva in viri sredstev), temeljne računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala), osnove s področja obdavčitve podjetij, najpomembneje zakonske in strokovne rešitve s področja računovodskega poročanja, temeljne pristope k računovodskem analiziranju (vodoravna analiza, navpična analiza in analiza s kazalniki) in osnovne pojme s področja poslovodnega računovodstva (analiza obsega poslovanja, stroški, prihodki, točka preloma in poslovni vzvod).

 

PODJETNIŠTVO SKOZI KREATIVNOST IN DIZAJN

Namen predmeta Podjetništvo skozi kreativnost in dizajn je predstaviti študentom pomen in uporabnost kreativnosti ter dizajna v podjetništvu ter razvoja novih produktov s pomočjo dizajnerskega načina razmišljanja. Študenti bodo pri predmetu spoznali pomen ustvarjalnosti in inovativnosti pri razvijanju izdelkov in storitev ter preko dela na konkretnih poslovnih izzivih spoznali posamezne faze dizajnerskega pristopa preko 5 temeljnih faz, začenši z raziskovanjem, interpretacijo, ideacijo, prototipiranjem in implementacijo ter osnovami poslovnega modeliranja.

 

RAZVOJ INOVATIVNEGA IZDELKA ALI STORITVE

Cilj predmeta Razvoj inovativnega izdelka ali storitve je predstaviti pomen inoviranja za sodobno družbo in ekonomije ter spoznati metode obvladovanja invencijsko inovacijskega procesa do faze delujočega prototipa oz. novosti, ki je ustrezno zaščitena. Ključne vsebine so povezane z obvladovanjem z invencijsko-inovacijsko-poslovne verige: z zaznavanjem inovativnih priložnosti, s kreiranjem in izborom idej, raziskovalno razvojnim delom in sodelovanjem, ki prinaša inovativne rezultate vse do delujočega prototipa in dokazovanja delovanja. Slušatelji bodo spoznali tudi načine zaščite novosti in osnove intelektualne lastnine.

 

Vsi predmeti so ovrednosteni s 3 kreditnimi točkami, izvajajo se v obsegu 30 kontaktnih ur (15 ur predavanj in 15 ur vaj). 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo