25. slavnostna podelitev diplom in in priznanj 2023

25. slavnostna podelitev diplom in in priznanj 2023/25th Graduation Ceremony of the Faculty of Management of the University of Primorska

Na UP Fakulteti za management je v četrtek, 13. aprila 2023 potekala že 25. slavnostna podelitev diplom in priznanj. Tudi tokrat smo jo izvedli v prijetnih prostorih naše fakultete, kjer so lahko diplomanti primerno prejeli svoje listine, spremljevalci pa so lahko uživali v tem pomembnem trenutku za svoje najdražje. Diplomske listine diplomantom in priznanja letošnjim nagrajencem je podelila dekanja Fakultete za management Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Tatjana Horvat, navzoče pa je prav tako nagovoril prorektor za ekonomiko in finance na Univerzi na Primorskem, prof. dr. Rok Strašek.

Slavnostna podelitev diplom je za diplomante pomemben dogodek, ki obeležuje vložen trud in dosežke v izobraževanju. Priprava na to priložnost vključuje veliko dela, prizadevanj in odrekanj, zato so diplomanti lahko ponosni na svoj uspeh. 

Skupno je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2022 diplomiralo 122 študentk in študentov, med njimi 83 dodiplomskih, 34 magistrskih ter 5 doktorjev znanosti.

Tudi tokrat pa smo podelili tudi priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom, diplomantom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete.

Priznanje za najboljšo zaključno nalogo je prejel Tadej Gomač, diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management, za zaključno nalogo z naslovom »Poznavanje neobank v Sloveniji«. Priznanje je prav tako prejela mentorica, izr. prof. dr. Suzana Laporšek.

Priznanje za najboljšo diplomsko nalogo je prejela Anise Lea Dolar, univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management v slovenskem jeziku, za diplomsko nalogo z naslovom »Promocija zdravja v izbrani organizaciji«. Priznanje je prav tako prejel mentor, prof. dr. Mirko Markič.

Priznanje za najboljšo magistrsko nalogo je prejel Matic Pečnik, diplomant magistrskega študijskega programa druge stopnje Pravo za management, za magistsrko nalogo z naslovom »Stečajni postopki podjetij: pregled po gospodarskih panogah«. Priznanje je prav tako prejel mentor izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal.

Priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo je prejela Tanja Planinc, diplomantka doktorskega študijskega programa tretje stopnje Management, za doktorsko disertacijo z naslovom «Model spremljanja učinkovitosti in uspešnosti malih in srednje velikih podjetij v prehrambnem gostinstvu«. Priznanje je prav tako prejela mentorica prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel.

 

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju so prejeli:

  • Meliha Handanagić - najvišja poprečna ocena študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management;
  • Anastasia Dziuba - najvišja poprečna ocena študija na univerzitetnem študijskem programu Management; 
  • Ivan Ivanov - najvišja poprečna ocena študija na univerzitetnem študijskem programu Management;
  • Nikita Rendulić - najvišja poprečna ocena študija na magistrskem študijskem programu Ekonomija in finance.

Priznanje na področju obštudijske dejavnosti je prejel predsednik Študentskega sveta, Alen Mujkić.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju je prejel izr. prof. dr. Armand Faganel.

Izr. prof. dr. Armand Faganel je visokošolski učitelj z dolgoletnimi izkušnjami. Njegove bogate delovne izkušnje mu omogočajo stalni preplet prakse in znanosti. Svoje pedagoško delo opravlja izjemno predano, kar dokazuje tudi njegova odlična ocena v študentskih anketah. Tudi kot mentor je izjemno priljubljen med študenti. Bil je mentor pri 35 magistrskih nalogah in kar 441 diplomskih delih. V svoje delo redno vpeljuje tudi znanja, ki jih je pridobil kot presojevalec kakovosti v visokem šolstvu. V tem pogledu deluje tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Svoje pedagoško delo nadgrajuje tudi s številnimi gostovanji na tujih univerzah. V letu 2022 je prevzel tudi funkcijo prodekana za kakovost Fakultete za management.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem na področju tutorstva je prejel pred. Matevž Malej.

Pred. Matevž Malej opravlja delo tutorja študentom na visokošolskem študijskem programu že vrsto let. Študentom se posveča nadpovprečno, kar dokazuje tudi z obsegom ur, ki jih nameni za svoje tutorsko delo. Vedno je pripravljen vsebine svojih predavanj študentom še dodatno pojasniti in na tak način prispevati k boljšemu razumevanju. Študenti ga poznajo kot predanega pedagoga, ki je študentom vedno dostopen.

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevek k dvigu kakovosti na področju organiziranosti je prejela Marisol Pribac.

Marisol Pribac je dolgoletna sodelavka v referatu za študentske zadeve. Že vrsto let skrbi za tuje študente, tako tiste, ki se na našo fakulteto vpisujejo kot redni študenti kot tiste, ki prihajajo k nam na izmenjavo. Pri svojem delu je vestna in natančna. Je izvrstna poznavalka vseh informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo za spremljanje tujih študentov, celo tako, da nudi svojo pomoč tudi drugim zaposlenim po članicah UP. Študentom, ki prihajajo iz tujine je povsem predana in jim zna svetovati tudi na področjih, ki niso direktno vezani na njihov študij. Študenti in sodelavci vemo, da se nanjo lahko vedno zanesemo.

 

Priznanje zaposlenim za izjemen prispevek k razvoju fakultete je prejela izr. prof. dr. Suzana Laporšek. 

Izr. prof. dr. Suzana Laporšek je svojim delom in aktivnostmi, ki jih izvaja v okviru svojega dela na fakulteti, pokazala, da izjemno prispeva k razvoju dejavnosti na fakulteti. Dejavna je kot predstojnica katedre za finance, izobražuje mlado raziskovalko, prijavlja raziskovalne projekte, je koordinatorica tutorjev, je motor znanstvene konference MIC, programska direktorica študijskega programa Ekonomija in finance. Vsako zadolžitev sprejme z vso resnostjo in odgovornostjo in jo izpolni na izvrsten način. S svojim delovanjem v slovenskem in mednarodnem akademskem prostoru krepi ugled fakultete.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za dosežke na raziskovalnem področju je prejela doc. dr. Andreja Pegan.

Raziskovalka docentka doktorica Andreja Pegan je v letu 2022 izkazala najvišjo kakovost znanstvene produkcije. Raziskovalka je objavila dva članka v revijah, ki se uvrščajo na pomembna mesta znotraj svojih znanstvenih ved. Revija Public management review je uvrščena na 7. mesto od skupno 177 revij SSCI s področja javne uprave, revija Journal of European Integration (Revue d'intégration européenne), pa na 56. od 597 revij SSCI v politologiji.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem UP Fakultete za management zunanjim sodelavcem je prejel prof. dr. Borut Bratina

Prof. dr. Borut Bratina je doktor pravnih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist ter redni profesor za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je predstojnik katedre za gospodarsko pravo in predstojnik Inštituta za gospodarsko pravo. Kot avtor in soavtor je izdal več znanstvenih in strokovnih monografij, strokovne in znanstvene članke objavlja v vodilnih slovenskih pravnih in poslovnih revijah ter priznanih mednarodnih revijah. Aktivno sodeluje v Združenju članov nadzornih svetov, kjer je član upravnega odbora in predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata združenja. V letu 2022 je sprejel povabilo in prevzel izvedbo nekaterih predmetov na katedri za pravo, s čemer je doprinesel k dvigu kakovosti izvedb na področju pravnih znanosti na naši fakulteti.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi je prejela izr. prof. dr. Tatjana Horvat.

Študenti so v študijskem letu 2021/2022 najbolje ocenili izr. prof. dr. Tatjano Horvat, ki je prejela povprečno oceno 5,65. Izr. prof. dr. Tatjana Horvat, ki je v letu 2022 prevzela dekansko funkcijo, je navkljub številnim obveznostim, ki jih prinaša delo dekana, še vedno ohranila kakovosten stik s študenti, kar so slednji nagradili z visoko oceno. Visoko cenjenost njenega pedagoškega dela dokazuje tudi dejstvo, da je bila v letu 2022/2023 povabljena kot predavateljica na drugih članicah UP. Izr. prof. dr. Tatjana Horvat je habilitirana za področje računovodstva in revizije, ki velja za področje, ki študentom predstavlja velik izziv, zato ima taka ocena študentov še posebno težo.

 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v zgornji galeriji, več fotografij pa bo na voljo kmalu.

 

13. april 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo