Promovirana nova doktorja znanosti UPFM

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je danes, 19. oktobra 2023, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorice in doktorje znanosti inavguriral 13 novih doktorandk in doktorandov, ki so študij zaključili med marcem in septembrom 2023, od tega tudi dva doktoranda iz UP Fakultete za management.

Dr. Martin Bizjak

Dr. Martin Bizjak je napisal doktorsko disertacijo z naslovom »Interno komuniciranje v globalnem projektnem timu« pod mentorstvom izr. prof. dr. Armanda Faganela. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal 24. avgusta 2023.

O vsebini disertacije

»Etnografska raziskava obravnava interno komuniciranje v globalnih projektnih timih. Osredotoča se na vlogo komuniciranja, dejavnike uspešnosti, vlogo kulturnih in jezikovnih razlik in IKT ter potrebna znanja in veščine. V prvem delu zajema kritičen pregled obstoječe literature na obravnavanem področju. V drugem delu je na osnovi analize podatkov, zbranih na vzorcu izbranega globalnega projektnega tima preko metod opazovanja z udeležbo, intervjujev in analize dokumentov, predlagan model odnosov med ključnimi prepoznanimi kategorijami. Na osnovi ključnih prepoznanih (ugotovljenih) pojmov, ki so plod soočenja rezultatov empiričnega dela raziskave z obstoječo literaturo, je osnovan teoretični model komuniciranja v globalnih projektnih timih.«

 

Dr. Jan Frančeškin

Dr. Jan Frančeškin je napisal doktorsko disertacijo z naslovom »Ekonomska učinkovitost slovenskih hotelov v obdobju med 2000 in 2018« pod mentorstvom prof. dr. Štefana BojnecaDoktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal 27. septembra 2023.

O vsebini disertacije

»V Sloveniji je že tradicionalno več kot 50 odstotkov vseh prenočitev opravljenih v hotelih, kar jih postavlja na sam vrh prenočitvenih kapacitet. Namen doktorske disertacije je analizirati učinkovitost slovenskih hotelirskih podjetij v obdobju med letoma 2000 in 2018 ter vpliv lokacije, velikosti in letne odstotne stopnje rasti bruto domačega proizvoda na prebivalca Slovenije, Italije, Avstrije ter Nemčije na to, in sicer z namenom prikaza poglobljenega vpogleda v slovensko hotelsko dejavnost. Rezultati so pokazali, da so slovenska hotelirska podjetja na eni strani tehnično in čisto tehnično zelo učinkovita ter ekonomsko nekoliko manj na drugi strani. Prav tako so znotraj obravnavanega obdobja podjetja beležila upad v skupni faktorski produktivnosti, ki je bila predvsem posledica nezmožnosti implementacije novih produkcijskih tehnologij. Na drugi strani so zanimivo sliko podale tudi pojasnjevalne spremenljivke okolja poslovanja podjetij, znotraj katerih je predvsem izstopala lokacija. Nadaljnje raziskovanje omenjenega problema se lahko nanaša na številne dimenzije, kot so na primer velikost vzorca, obdobje, metodologija ter vključevanje dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk.

  

Novopromoviranim doktorjem znanosti iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

Promocija DR znanosti 19. 10. 2023

19. oktober 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo