Razpis volitev v študentski svet UP FM

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze na Primorskem, 60. člena Pravil UP Fakultete za management z dne 30. 12. 2020, 20.,26.  in 28. člena Zvis ter ob upoštevanju Pravilnika o načinu volitev članov študentskega sveta UP Fakultete za Management in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in UP Fakultete za Management z dne 28. 10. 2020 ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20)

se razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale v Kopru, na sedežu UP Fakultete za Management, Izolska vrata 2, 6000 Koper v sredo 3. 11. 2021.

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev članov študentske sveta UP Fakultete za Management in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in UP Fakultete za Management.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalne pravice, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku, lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 12 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za absolvente dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija.

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih mest, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Kdaj, kje in kako se bodo volitve izvedle?

Volitve se bodo izvedle na sedežu UP FM v Kopru, v sredo, 3. 11. 2021. Volišče bo odprto od 9. ure do 17. ure.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v torek, 19. 10. 2021 in se izteče v ponedeljek, 25. 10. 2021

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-poštni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2021/22,
 • mesto za katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata
 • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FM v primeru izvolitve.

 

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov: 

Študentski svet UP FM

UP Fakulteta za management

Izolska vrata 2

6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi: »Za volilno komisijo ŠS UP FM - ne odpiraj!«

 

Volilna komisija ŠS UP FM v sestavi:

 • Timotej Žagar Hrovatin (predsednik),
 • Marija Kjimova (članica),
 • Hristijan Andrejevski (član),
 • Emrah Taterović (namestnik predsednika),
 • Lan Sever (nadomestna članica),
 • Višnja Šiljić(nadomestna članica).

bo v sredo, 27. 10. 2021 potrdila vložene kandidature. 

Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasno oddane kandidature, kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature Volilna komisija ŠS UP FM pozove, da vloge dopolnijo v roku 2 koledarskih dni. V primeru, da kandidat kandidature ne dopolni, se kandidaturo zavrže, kot nepopolno.

Zoper sklep volilne komisije, s katerim je zavržena kandidatura je možna pritožba v roku 2 koledarskih dni po prejemu pritožbe. O pritožbi odloča Volilna komisija ŠS UP. Odločitev Volilne komisije ŠS UP je dokončna. Pritožbo se posreduje Volilni komisiji ŠS UP FM (na vk.ss.up.fm@fm-kp.si ) ter Volilni komisiji ŠS UP (na naslov: studentski.svet@upr.si).

Več na tej povezavi.

 

18. oktober 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo