Razpis volitev v študentski svet UP FM

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze na Primorskem in določil Pravilnika o načinu volitev članov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je sprejel Študentski svet Univerze na Primorskem na svoji 6. dopisni seji dne 30. 9. 2020 in sprememb Pravilnika z dne 15. 10. 2020, objavljamo

RAZPIS ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FM V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22

 

I.      SPLOŠNO

V tem razpisu so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

II.     ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FM

Za Študentski svet UP FM (v nadaljevanju: ŠS UP FM) je za študijsko leto 2021/22 razpisanih 10 mest, ki so razdeljena v naslednjih sedem (7) kategorij:

 1. dva (2) člana– študenta 1., 2. ali 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Management (VS),
 2. tri (3) člane – študente 1., 2. ali 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Management (UN),
 3. en (1) član – študent z absolventskim stažem na dodiplomskih programih Management (VS ali UN),
 4. en (1) član – študent podiplomskega študijskega programa 2.stopnje Pravo za management,
 5. en (1) član – študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Ekonomija in finance ali Politologija,
 6. en (1) član – študent podiplomskega študijskega programa 2.stopnje Management ali Management trajnostnega razvoja,
 7. en (1) član – študent podiplomskega študijskega programa 3. stopnje Management.

 

III.    VOLILNA PRAVICA (pravica voliti in biti izvoljen)

AKTIVNO VOLILNO PRAVICO (voliti) imajo vsi študenti s študentskim statusom na UP FM (študenti, ki so v študijskem letu 2021/22 vpisani v študijske programe UP FM in imajo status študenta, torej ne pavzirajo). 

PASIVNO VOLILNO PRAVICO (biti izvoljen) imajo vsi študenti s študentskim statusom na UP FM (študenti, ki so v študijskem letu 2021/22 vpisani v študijske programe UP FM in imajo status študenta, torej ne pavzirajo), razen v primerih iz 29. člena Pravilnika: 

29. člen

Študenti, ki so vpisani na vzporedni študij na več fakultetah, lahko kandidirajo in so izvoljeni oziroma imenovani v študentski svet le na eni članici univerze. 

V Upravni odbor UP ne more biti imenovan študent, ki je član Senata UP in obratno. 

Pasivno volilno pravico za volitve v organe ter komisije in delovna telesa univerze in članic univerze ima vsak študent s statusom na članici univerze, razen v kolikor je izvoljen v organe (študentski zbor in ostale funkcije) Študentske organizacije Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: ŠOUP) ali Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali je zaposlen na ŠOUP ali ŠOS, ker izvolitev oziroma imenovanje v funkcijo (oziroma zaposlitev) teh dveh subjektov predstavlja navzkrižje interesov. 

- V kolikor je študent univerze izvoljen v ŠS UP ali ŠS članice UP ali v druge organe, komisije in delovna telesa organov univerze ali organe, komisije in delovna telesa organov članice univerze, ki jih imenuje ŠS UP oziroma ŠS članice UP, pa je naknadno izvoljen v organe ŠOUP ali ŠOS ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali se zaposli na ŠOUP ali ŠOS, mu s tem dnem preneha funkcija v ŠS UP oziroma ŠS članice UP oziroma v vseh organih znotraj univerze, saj podvajanje navedenih funkcij zaradi razlogov tretjega odstavka tega člena ni možno.

- V primeru, ko je na volitvah v ŠS članice UP izvoljen kandidat, za katerega se naknadno ugotovi, da je izvoljen v organe ŠOUP ali ŠOS ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali je zaposlen na ŠOUP ali ŠOS, se njihov mandat ne potrdi, pač pa se namesto tega kandidata potrdi mandat kandidata, ki je na volitvah prejel največ glasov neupoštevaje kandidata, čigar mandat ne more biti potrjen. V kolikor ni možno potrditi mandata dovoljšnemu številu kandidatov, da bi zadostili Statutu UP ter temu Pravilniku, je članica univerze dolžna ponoviti postopek volitev.

- V primeru, ko je mandat že potrjen kandidatu, za katerega se naknadno ugotovi, da je izvoljen v organe ŠOUP ali ŠOS ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali je zaposlen na ŠOUP ali ŠOS, mu z dnem ugotovitve preneha funkcija. V kolikor v ŠS članice UP po tem ni dovolj članov, da bi zadostili Statutu UP ter temu Pravilniku, je članica univerze dolžna izvesti nadomestne volitve.  

 

IV.   ODDAJA KANDIDATURE

KANDIDATURE: V razpisu volitev za Študentski svet UP FM se upošteva, da je število kandidatur ustrezno za izvedbo volitev, v kolikor Volilna komisija ŠS UP FM prejme vsaj 9 kandidatur, pri čemer mora za vsako kategorijo kandidirati vsaj en študent. V primeru, da ta pogoja nista izpolnjena, se razpis za volitve ponovno objavi.

UVRSTITEV KANDIDATURE PO KATEGORIJAH: Študentova kandidatura je uvrščena v tisto kategorijo (glej tč. II tega razpisa), v kateri se nahaja študijski program, v katerega je študent vpisan.

ZAHTEVANA VSEBINA KANDIDATURE: Kandidatura mora vsebovati podatke in dokumentacijo, navedene v nadaljevanju, kot priloga temu razpisu je objavljen tudi vzorčni obrazec za kandidaturo.

Popolna vloga za kandidaturo mora vsebovati:

 • ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in telefonska številka kandidata,
 • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FM v primeru izvolitve,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2021/22,
 • datum in lastnoročni podpis kandidata.

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE: Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 21. januarja 2022 do vključno 27. januarja 2022.

NAČIN ODDAJE KANDIDATURE: Kandidatura mora biti poslana PREDNOSTNO PO PRIPOROČENI pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v Tajništvo UP FM (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo):

Fakulteta za management

Volilna komisija ŠS UP FM

Izolska vrata 2

6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FM – NE ODPIRAJ!«

POTRDITEV KANDIDATUR: Volilna komisija ŠS UP FM bo v roku 2 delovnih dni po izteku roka za vložitev kandidature potrdila vložene kandidature in seznam popolnih kandidatur objavila na oglasni deski ŠS UP FM in na spletni strani UP FM.

Kandidate, ki bodo oddali nepopolne kandidature, bo Volilna komisija ŠS UP FM pozvala naj vloge dopolnijo v roku 2 koledarskih dni. V primeru, da kandidat kandidature ne dopolni, se njegovo vlogo kot nepopolno zavrže.

Volilna komisija ŠS UP FM z ugotovitvenim sklepom glede (popolnih, nepopolnih in zavrženih) kandidatur vse kandidate obvesti po elektronski pošti.

 

V.    IZVEDBA VOLITEV

V/a VOLILNI ODBOR

Volitve izvede Volilni odbor ŠS UP FM, ki ga zaradi poteka mandata prejšnjega ŠS UP FM imenuje predsednik ŠS UP.

V Volilni odbor ŠS UP FM so lahko imenovani študenti, ki imajo pasivno volilno pravico za volitve v ŠS UP FM. Člani volilnega odbora ne morejo biti kandidati na volitvah za ŠS UP FM.

Po končanih volitvah Volilni odbor ŠS UP FM preda volilno gradivo Volilni komisiji ŠS UP FM ter ji poroča o dogajanju. 

 

V/b VOLILNA KOMISIJA

V Volilno komisijo ŠS UP FM so lahko imenovani študenti, ki imajo pasivno volilno pravico za volitve v ŠS UP FM. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah za ŠS UP FM.

Volilna komisija ŠS UP FM opravlja naloge in ima pristojnosti v skladu z določili Pravilnika.

Sestava Volilne komisije ŠS UP FM za volitve v ŠS UP FM v letu 2021/22:

 • člani: Mateja Trunk Hrvatin (predsednik), Andreja Filipič (član), Jan Frančeškin (član) 
 • nadomestni člani: Urška Orel (nadomestni predsednik), Maja Pavlovič (nadomestni član), Marija Vuković (nadomestni član)                      

    

V/c KRAJ IN ČAS IZVEDBE VOLITEV

DATUM VOLITEV: četrtek, 3. 2. 2022

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FM izvedejo na istem volišču, in sicer v avli sedeža UP FM (Izolska vrata 2, 6000 Koper)

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00.

 

V/d NAČIN GLASOVANJA

Člane ŠS UP FM se voli s tajnim glasovanjem.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali z veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom.

Študent se pred prejemom volilnega materiala lastnoročno podpiše v evidenco vpisanih študentov, s čemer izkazuje prejetje volilnega materiala.

Vsak študent ima pravico glasovati za kandidate, ki sodijo v kategorijo, v kateri se nahaja študijski program, v katerega je vpisan. Voli lahko za toliko kandidatov, kolikor je za posamezno kategorijo razpisanih mest.

Na dan volitev velja volilni molk, vsa volilna agitacija pa je prepovedana. 

 

VI.   UGOTOVITEV IZIDA IN OBJAVA POROČILA O IZIDU VOLITEV

V ŠS UP FM bodo izvoljeni tisti študenti, ki bodo prejeli največ glasov v svoji kategoriji. V primeru, da je več kandidatov za zadnje mesto dobilo enako število glasov, Volilna komisija ŠS UP FM izmed teh kandidatov izvede žrebanje ob ugotovitvi volilnih izidov.

Pri izbiri članov po končanem glasovanju se bodo prioritetno upoštevali glasovi, ki zadoščajo razpisanim mestom v kategorijah. V kolikor vsa razpisana mesta ne bodo zapolnjena, bodo na prosta mesta izglasovani študenti z največ prejetimi glasovi, ne glede na kategorijo.

Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti za katere kandidate je študent glasoval. Ostale glasovnice so neveljavne.

Štetje glasov je javno.

Poročilo o izidu volitev pripravi Volilna komisija ŠS UP FM in ga v petek, 4. februarja 2022 objavi na oglasni deski ŠS UP FM ter na spletnih straneh UP FM (http://www.fm-kp.si). Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM mora vsebovati navedbo vseh kandidatov in število glasov, ki so jih prejeli, število neveljavnih glasovnic ter opisane morebitne zaplete in nepravilnosti pri izvedbi volitev. V poročilu se navede tudi seznam izvoljenih kandidatov, glede na določila tega razpisa.

Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM Volilna komisija ŠS UP FM pošlje dekanu UP FM, Volilni komisiji ŠS UP in dosedanjemu predsedniku ŠS UP FM.

Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS UP FM dekan UP FM, najkasneje 8 koledarskih dni po razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo ŠS UP FM.

 

VII.  NAČIN IN NASLOV ZA ODDAJO PRITOŽB
 • Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FM, s katerim je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni možna pritožba. O pritožbi odloči Volilna komisija ŠS UP v 2 koledarskih dneh po prejemu pritožbe. Odločitev Volilne komisije ŠS UP je dokončna.
 • Kršitelje volilnega molka in prepovedi volilne agitacije na voliščih se lahko prijavi v obravnavo Volilni komisiji ŠS UP FM na dan volitev ali najkasneje 1 dan po končanih volitvah. Pritožbe obravnava Volilna komisija ŠS UP FM kot prvostopenjski organ, v roku 3 koledarskih dni od prejema pritožbe ter prijavitelju in Volilni komisiji ŠS UP naslednji dan po obravnavi posreduje ugotovitveni sklep. Kot drugostopenjski organ o pritožbah odloča Volilna komisija ŠS UP, v roku 3 koledarskih dni od prejema pritožbe.
 • Vsak študent univerze lahko vloži pritožbo zaradi kršitev določb Pravilnika najkasneje v 3 koledarskih dneh po objavi volilnih rezultatov. Pritožbe obravnava Volilna komisija ŠS UP FM kot prvostopenjski organ, v roku 3 koledarskih dni od prejema pritožbe ter prijavitelju in Volilni komisiji ŠS UP naslednji dan po obravnavi posreduje ugotovitveni sklep. Kot drugostopenjski organ o pritožbah odloča Volilna komisija ŠS UP, v roku 3 koledarskih dni od prejema pritožbe.

Pritožbo Volilni komisiji ŠS UP FM se pošlje na enak način kot kandidature s pripisom »Za Volilno komisijo ŠS UP FM – NUJNO!«.

Izvedbo volitev v ŠS UP FM nadzoruje Volilna komisija ŠS UP in odloča o pritožbah zoper sklepe volilnih komisij ŠS članic UP ter drugih pritožbah, ki se nanašajo na kršitve Pravilnika.

Pritožba Volilni komisiji ŠS UP se pošlje na uradni elektronski naslov ŠS UP (studentski.svet@upr.si) s pripisom »Za Volilno komisijo ŠS UP – NUJNO!«.

Nepravočasne in nepopolne pritožbe Volilna komisija ŠS članice UP in Volilna komisija ŠS UP zavrže.

V primeru ugotovljenih resnih kršitev ŠS UP volitve razveljavi in od članice univerze zahteva izvedbo ponovnih volitev v ŠS UP FM.

Sestava Volilne komisije ŠS UP za volitve v letu 2021/22:

 • člani: Pavle Mihailovski, Valentin Medvešček, Marinka Jakomin
 • nadomestni člani: Katja Kosem, Diana Kenda, Mojca Pungerčar

 

VIII. OBJAVA RAZPISA

Ta razpis se objavi na oglasni deski na naslovu Izolska vrata 2, 6000 Koper ter na spletni strani UP FM (http://www.fm-kp.si).

 

CELOTEN RAZPIS VOLITEV V ŠS UP FM OBRAZEC ZA KANDIDATURO (.doc, 62kb)

20. januar 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo