Razpis volitev v študentski svet UP FM

Na podlagi Poziva rektorice Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdije Kutnar, št. 111-5/2022 z dne 30. 9. 2022, 77. člena Statuta Univerze na Primorskem (Url. list RS, št. 51/15, UPB2 in spremembe) in določil Pravilnika o načinu volitev članov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem, ki ga je sprejel Študentski svet Univerze na Primorskem na svoji 6. dopisni seji dne 30. 9. 2020 in sprememb Pravilnika z dne 15. 10. 2020 (v nadaljevanju: Pravilnik), dekanja UP Fakultete za management, izr. prof. dr. Tatjana Horvat objavlja

RAZPIS ZA IZVEDBO VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FM V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/23.

 

I.      SPLOŠNO

V tem razpisu so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

II.     ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FM

Za Študentski svet UP FM (v nadaljevanju: ŠS UP FM) je za študijsko leto 2022/23 razpisanih 10 mest, ki so razdeljena v naslednjih štirih (4) kategorijah:

  1. štiri (4) člane – študente 1., 2. ali 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Management (VS),
  2. štiri (4) člane – študente 1., 2. ali 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Management (UN),
  3. en (1) član – študent z absolventskim stažem na dodiplomskih programih Management (VS ali UN),
  4. en (1) član – študent podiplomskega študijskega programa.

 

III.    VOLILNA PRAVICA (pravica voliti in biti izvoljen)

AKTIVNO VOLILNO PRAVICO (voliti) imajo vsi študenti, ki imajo status študenta na UP FM (študenti, ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v študijske programe UP FM). Študenti, ki pravzirajo, nimajo aktivne volilne pravice.

PASIVNO VOLILNO PRAVICO (biti izvoljen) imajo vsi študenti, ki imajo status študenta na UP FM (študenti, ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v študijske programe UP FM), razen v primerih iz 29. člena Pravilnika. Študenti, ki pravzirajo, nimajo pasivne volilne pravice.

29. člen

Študenti, ki so vpisani na vzporedni študij na več fakultetah, lahko kandidirajo in so izvoljeni oziroma imenovani v študentski svet le na eni članici univerze. 

V Upravni odbor UP ne more biti imenovan študent, ki je član Senata UP in obratno. 

Pasivno volilno pravico za volitve v organe ter komisije in delovna telesa univerze in članic univerze ima vsak študent s statusom na članici univerze, razen v kolikor je izvoljen v organe (študentski zbor in ostale funkcije) Študentske organizacije Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: ŠOUP) ali Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali je zaposlen na ŠOUP ali ŠOS, ker izvolitev oziroma imenovanje v funkcijo (oziroma zaposlitev) teh dveh subjektov predstavlja navzkrižje interesov. 

- V kolikor je študent univerze izvoljen v ŠS UP ali ŠS članice UP ali v druge organe, komisije in delovna telesa organov univerze ali organe, komisije in delovna telesa organov članice univerze, ki jih imenuje ŠS UP oziroma ŠS članice UP, pa je naknadno izvoljen v organe ŠOUP ali ŠOS ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali se zaposli na ŠOUP ali ŠOS, mu s tem dnem preneha funkcija v ŠS UP oziroma ŠS članice UP oziroma v vseh organih znotraj univerze, saj podvajanje navedenih funkcij zaradi razlogov tretjega odstavka tega člena ni možno.

- V primeru, ko je na volitvah v ŠS članice UP izvoljen kandidat, za katerega se naknadno ugotovi, da je izvoljen v organe ŠOUP ali ŠOS ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali je zaposlen na ŠOUP ali ŠOS, se njihov mandat ne potrdi, pač pa se namesto tega kandidata potrdi mandat kandidata, ki je na volitvah prejel največ glasov neupoštevaje kandidata, čigar mandat ne more biti potrjen. V kolikor ni možno potrditi mandata dovoljšnemu številu kandidatov, da bi zadostili Statutu UP ter temu Pravilniku, je članica univerze dolžna ponoviti postopek volitev.

- V primeru, ko je mandat že potrjen kandidatu, za katerega se naknadno ugotovi, da je izvoljen v organe ŠOUP ali ŠOS ali je imenovan za sekretarja katerega izmed resorjev ŠOUP ali ŠOS ali je zaposlen na ŠOUP ali ŠOS, mu z dnem ugotovitve preneha funkcija. V kolikor v ŠS članice UP po tem ni dovolj članov, da bi zadostili Statutu UP ter temu Pravilniku, je članica univerze dolžna izvesti nadomestne volitve.  

 

IV.   ODDAJA KANDIDATURE

KANDIDATURE: V razpisu za izvedbo volitev v ŠS UP FM se upošteva, da je število kandidatur ustrezno za izvedbo volitev, v kolikor Volilna komisija ŠS UP FM prejme vsaj 9 kandidatur, pri čemer mora za vsako kategorijo kandidirati vsaj en študent. V primeru, da ta pogoja nista izpolnjena, se razpis za volitve ponovno objavi.

UVRSTITEV KANDIDATURE PO KATEGORIJAH: Študentova kandidatura je uvrščena v tisto kategorijo (glej tč. II tega razpisa), v kateri se nahaja študijski program, v katerega je študent vpisan.

ZAHTEVANA VSEBINA KANDIDATURE: Kandidatura mora vsebovati podatke in dokumentacijo, navedene v nadaljevanju, kot priloga temu razpisu je objavljen tudi vzorčni obrazec za kandidaturo.

Popolna vloga za kandidaturo mora vsebovati:

  • ime in priimek, naslov prebivališča, študentski elektronski naslov in telefonska številka kandidata,
  • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FM v primeru izvolitve,
  • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2022/23,
  • datum in lastnoročni podpis kandidata.

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE: Kandidati lahko oddajo kandidaturo od torka, 8. novembra 2022 do vključno ponedeljka, 14. novembra 2022.

NAČIN ODDAJE KANDIDATURE: Kandidatura mora biti poslana PREDNOSTNO PO PRIPOROČENI pošti na spodnji naslov:

Fakulteta za management

Volilna komisija ŠS UP FM

Izolska vrata 2

6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FM – NE ODPIRAJ!«

POTRDITEV KANDIDATUR: Volilna komisija ŠS UP FM bo v roku 2 delovnih dni po izteku roka za vložitev kandidature potrdila vložene kandidature in seznam popolnih kandidatur objavila na oglasni deski ŠS UP FM in na spletni strani UP FM.

Kandidate, ki bodo oddali nepopolne kandidature, bo Volilna komisija ŠS UP FM pozvala naj vloge dopolnijo v roku 2 koledarskih dni. V primeru, da kandidat kandidature ne dopolni, se njegovo vlogo kot nepopolno zavrže.

Volilna komisija ŠS UP FM z ugotovitvenim sklepom glede (popolnih, nepopolnih in zavrženih) kandidatur vse kandidate obvesti po elektronski pošti.

 

V.    IZVEDBA VOLITEV

V/a VOLILNI ODBOR

Volilni odbor imenuje predsednik ŠS UP FM.

V Volilni odbor ŠS UP FM so lahko imenovani študenti, ki imajo pasivno volilno pravico za volitve v ŠS UP FM. Člani volilnega odbora ne morejo biti kandidati na volitvah za ŠS UP FM.

Po končanih volitvah Volilni odbor ŠS UP FM preda volilno gradivo Volilni komisiji ŠS UP FM ter ji poroča o dogajanju. 

 

V/b VOLILNA KOMISIJA

V Volilno komisijo ŠS UP FM so lahko imenovani študenti, ki imajo pasivno volilno pravico za volitve v ŠS UP FM. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah za ŠS UP FM.

Volilna komisija ŠS UP FM opravlja naloge in ima pristojnosti v skladu z določili Pravilnika.

Sestava Volilne komisije ŠS UP FM za volitve v ŠS UP FM v letu 2022/23:

  • člani: Andraž Grgič (predsednik), Mia Krašnja (član), Nik Mauer (član) 
  • nadomestni člani: Dajana Đukelić (nadomestni predsednik), Evgenija Burnazovska (nadomestni član), Stefan Španić (nadomestni član)                      

    

V/c KRAJ IN ČAS IZVEDBE VOLITEV

DATUM VOLITEV: torek, 29. november 2022

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FM izvedejo na istem volišču, in sicer v avli sedeža UP FM (Izolska vrata 2, 6000 Koper)

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00.

 

V/d NAČIN GLASOVANJA

Člane ŠS UP FM se voli s tajnim glasovanjem.

Volivcu morata biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja.

Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali z veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom.

Študent se po opravljeni identifikaciji s strani članov volilnega odbora, pred prejemom volilnega materiala lastnoročno podiše v evidenco vpisanih študentov, s čemer izkazuje prejetje volilnega materiala.

Vsak študent ima pravico glasovati za kandidate, ki sodijo v kategorijo, v kateri se nahaja študijski program, v katerega je vpisan. Voli lahko za toliko kandidatov, kolikor je za posamezno kategorijo razpisanih mest.

Na dan volitev velja volilni molk, vsa volilna agitacija pa je prepovedana. 

 

VI.   UGOTOVITEV IZIDA IN OBJAVA POROČILA O IZIDU VOLITEV

V ŠS UP FM bodo izvoljeni tisti študenti, ki bodo prejeli največ glasov v svoji kategoriji. V primeru, da je več kandidatov za zadnje mesto dobilo enako število glasov, Volilna komisija ŠS UP FM izmed teh kandidatov izvede žrebanje ob ugotovitvi volilnih izidov.

Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti za katere kandidate je študent glasoval. Ostale glasovnice so neveljavne.

Štetje glasov je javno.

Poročilo o izidu volitev pripravi Volilna komisija ŠS UP FM in ga v sredo, 30. novembra 2022 objavi na oglasni deski ŠS UP FM ter na spletnih straneh UP FM (http://www.fm-kp.si). Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM mora vsebovati navedbo vseh kandidatov in število glasov, ki so jih prejeli, število neveljavnih glasovnic ter opisane morebitne zaplete in nepravilnosti pri izvedbi volitev. V poročilu se navede tudi seznam izvoljenih kandidatov, glede na določila tega razpisa.

Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM Volilna komisija ŠS UP FM pošlje dekanu UP FM, Volilni komisiji ŠS UP in dosedanjemu predsedniku ŠS UP FM.

Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS UP FM dekanja UP FM, najkasneje 8 koledarskih dni po razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo ŠS UP FM.

 

VII.  NAČIN IN NASLOV ZA ODDAJO PRITOŽB

Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FM, s katerim je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni možna pritožba. Pritožbo se naslovi na Volilno komisijo ŠS UP FM po elektronski pošti na naslov: 68210120@student.upr.si.

V primeru, da se pritožbo zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FM pošlje po redni pošti, se pošlje na enak način kot kandidature s pripisom »Za Volilno komisijo ŠS UP FM – NUJNO!« 

Odločitve Volilne komisije ŠS UP je dokončna.

 

VIII. OBJAVA RAZPISA

Ta razpis se objavi na oglasni deski na naslovu Izolska vrata 2, 6000 Koper ter na spletni strani UP FM (http://www.fm-kp.si).

 

CELOTEN RAZPIS VOLITEV V ŠS UP FM OBRAZEC ZA KANDIDATURO (.doc, 62kb)

7. november 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo