Razpis volitev v ŠTUDENTSKI SVET UP FM 2023/24

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze na Primorskem in določil Pravilnika o načinu volitev članov Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je sprejel Študentski svet Univerze na Primorskem na svoji 6. dopisni seji dne 30. 9. 2020 in sprememb Pravilnika z dne 15. 10. 2020, objavljamo

RAZPIS ZA IZVEDBO VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FM V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/24.

 

I.      SPLOŠNO

V tem razpisu so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

II.     ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FM

Za Študentski svet UP FM (v nadaljevanju: ŠS UP FM) je za študijsko leto 2023/24 razpisanih 10 mest, ki so razdeljena v naslednjih štirih (4) kategorijah:

 1. štiri (4) člane – študente 1., 2. ali 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Management (VS),
 2. štiri (4) člane – študente 1., 2. ali 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Management (UN),
 3. en (1) član – študent z absolventskim stažem na dodiplomskih programih Management (VS ali UN),
 4. en (1) član – študent podiplomskega študijskega programa.

 

III.    VOLILNA PRAVICA (pravica voliti in biti izvoljen)

AKTIVNO VOLILNO PRAVICO (voliti) imajo vsi študenti, ki imajo status študenta na UP FM (študenti, ki so v študijskem letu 2023/24 vpisani v študijske programe UP FM in imajo status študenta, torej ne pavzirajo).

PASIVNO VOLILNO PRAVICO (biti izvoljen) imajo vsi študenti, ki imajo status študenta na UP FM (študenti, ki so v študijskem letu 2023/24 vpisani v študijske programe UP FM in imajo status študenta, torej ne pavzirajo), v skladu s pravilnikom.

IV.   ODDAJA KANDIDATURE

KANDIDATURE: V razpisu za izvedbo volitev v ŠS UP FM se upošteva, da je število kandidatur ustrezno za izvedbo volitev, v kolikor Volilna komisija ŠS UP FM prejme vsaj 9 kandidatur, pri čemer mora za vsako kategorijo kandidirati vsaj en študent. V primeru, da ta pogoja nista izpolnjena, se razpis za volitve ponovno objavi.

UVRSTITEV KANDIDATURE PO KATEGORIJAH: Študentova kandidatura je uvrščena v tisto kategorijo (glej tč. II tega razpisa), v kateri se nahaja študijski program, v katerega je študent vpisan.

ZAHTEVANA VSEBINA KANDIDATURE: Kandidatura mora vsebovati podatke in dokumentacijo, navedene v nadaljevanju, kot priloga temu razpisu je objavljen tudi vzorčni obrazec za kandidaturo.

Popolna vloga za kandidaturo mora vsebovati:

 • ime in priimek, naslov prebivališča, študentski elektronski naslov in telefonska številka kandidata,
 • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FM v primeru izvolitve,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2023/24,
 • datum in lastnoročni podpis kandidata,
 • Izjavo, da kandidat ne spada v izjeme, ki nimajo pasivne volilne pravice iz 29. člena Pravilnika.

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE:  Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 25. oktobra 2023 do vključno 31. oktobra 2023.

NAČIN ODDAJE KANDIDATURE: Kandidatura mora biti poslana PREDNOSTNO PO PRIPOROČENI pošti na spodnji naslov:

Fakulteta za management

Volilna komisija ŠS UP FM

Izolska vrata 2

6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FM – NE ODPIRAJ!«

POTRDITEV KANDIDATUR: Volilna komisija ŠS UP FM bo v roku 2 delovnih dni po izteku roka za vložitev kandidature potrdila vložene kandidature in seznam popolnih kandidatur objavila na oglasni deski ŠS UP FM in na spletni strani UP FM.

Kandidate, ki bodo oddali nepopolne kandidature, bo Volilna komisija ŠS UP FM pozvala naj vloge dopolnijo v roku 2 koledarskih dni. V primeru, da kandidat kandidature ne dopolni, se njegovo vlogo kot nepopolno zavrže.

Volilna komisija ŠS UP FM z ugotovitvenim sklepom glede (popolnih, nepopolnih in zavrženih) kandidatur vse kandidate obvesti po elektronski pošti.

 

V.    IZVEDBA VOLITEV

V/a VOLILNI ODBOR

Volilni odbor imenuje predsednik ŠS UP FM.

V Volilni odbor ŠS UP FM so lahko imenovani študenti, ki imajo pasivno volilno pravico za volitve v ŠS UP FM. Člani volilnega odbora ne morejo biti kandidati na volitvah za ŠS UP FM.

Po končanih volitvah Volilni odbor ŠS UP FM preda volilno gradivo Volilni komisiji ŠS UP FM ter ji poroča o dogajanju. 

 

V/b VOLILNA KOMISIJA

V Volilno komisijo ŠS UP FM so lahko imenovani študenti, ki imajo pasivno volilno pravico za volitve v ŠS UP FM. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah za ŠS UP FM.

Volilna komisija ŠS UP FM opravlja naloge in ima pristojnosti v skladu z določili Pravilnika.

Sestava Volilne komisije ŠS UP FM za volitve v ŠS UP FM v letu 2023/24:

 • člani: Andraž Grgič (predsednik), Evgenija Burnazovska (član), Nik Mauer (Član)
 • nadomestni člani: Dajana Đukelić (nadomestni predsednik), Jan Hohnjec (nadomestni član), Paolina Koceva (nadomestni član)                 

    

V/c KRAJ IN ČAS IZVEDBE VOLITEV

DATUM VOLITEV: torek, 7. november 2023

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FM izvedejo na istem volišču, in sicer v avli sedeža UP FM (Izolska vrata 2, 6000 Koper)

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00.

 

V/d NAČIN GLASOVANJA

Člane ŠS UP FM se voli s tajnim glasovanjem.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali z veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom.

Študent se pred prejemom volilnega materiala lastnoročno podpiše v evidenco vpisanih študentov, s čemer izkazuje prejetje volilnega materiala.

Vsak študent ima pravico glasovati za kandidate, ki sodijo v kategorijo, v kateri se nahaja študijski program, v katerega je vpisan. Voli lahko za toliko kandidatov, kolikor je za posamezno kategorijo razpisanih mest.

Na dan volitev velja volilni mok, vsa volilna agitacija pa je prepovedana.

 

VI.   UGOTOVITEV IZIDA IN OBJAVA POROČILA O IZIDU VOLITEV

V ŠS UP FM bodo izvoljeni tisti študenti, ki bodo prejeli največ glasov v svoji kategoriji. V primeru, da je več kandidatov za zadnje mesto dobilo enako število glasov Volilna komisija ŠS UP FM izmed teh kandidatov izvede žrebanje Ob ugotovitvi volilnih izidov.

Pri izbiri članov po končanem glasovanju se bodo prioritetno upoštevali glasovi, ki zadoščajo razpisanim mestom v kategorijah. V kolikor vsa razpisana mesta ne bodo zapolnjena, bodo na prosta mesta izglasovani študenti z največ prejetimi glasovi, ne glede na kategorijo.

Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti za katere kandidate je študent glasoval. Ostale glasovnice so neveljavne.

Štetje glasov je javno.

Poročilo o izidu volitev pripravi Volilna komisija ŠS UP FM in ga v sredo, 8. novembra 2023 objavi na oglasni deski ŠS UP FM ter na spletnih straneh UP FM (http:/(www.fm-kp.si). Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM mora vsebovati navedbo vseh kandidatov in število glasov, ki so jih prejeli, število neveljavnih glasovnic ter opisane morebitne zaplete in nepravilnosti pri izvedbi volitev. V poročilu se navede tudi seznam izvoljenih kandidatov, glede na določila tega razpisa.

Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FM Volilna komisija ŠS UP FM pošlje dekanu UP FM, Volilni komisiji ŠS UP in dosedanjemu predsedniku ŠS UP FM.

Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS UP FM dekan UP FM, najkasneje 8 koledarskih dni po razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo ŠS UP FM.

 

VII.  NAČIN IN NASLOV ZA ODDAJO PRITOŽB

Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FM, s katerim je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni možna pritožba. Pritožbo se naslovi na Volilno komisijo ŠS UP po elektronski pošti na naslov: studentski.svet@upr.si s pripisom »Za Volilno komisijo ŠS UP – NUJNO!«

Pritožbo Volilni komisiji ŠS UP FM se pošlje na enak način kot kandidature s pripisom >>Za Volilno komisijo ŠS UP FM - NUJNO!«.

 

VIII. OBJAVA RAZPISA

Ta razpis se objavi na oglasni deski na naslovu Izolska vrata 2, 6000 Koper ter na spletni strani UP FM (http://www.fm-kp.si).

 

CELOTEN RAZPIS VOLITEV V ŠS UP FM OBRAZEC ZA KANDIDATURO

24. oktober 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo