Razpis za prijavo študentov za sodelovanje na študentskih projektih, pridobljenih v okviru javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

1. CRO-Wayv (Sklop A)

Projekt bo potekal pod mentorstvom asist. Jana Frančeškina.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 5. 2023

Projektni partner iz gospodarstva: Emigma d.o.o.

Razpisana mesta za študente:

  • 8 mest za študente 1. stopnje VS programa MANAGEMENT (visokošolski strokovni študijski program) 

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo 40 ur/mesec.

Kratka vsebina projekta

Podjetje Emigma d.o.o. Koper razvija spletne in mobilne aplikacije za majhna, srednja in velika podjetja, javno upravo in druge organizacije. V letu 2021 je podjetje s pomočjo financiranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo in partnerjev v projektu razvilo platformo Wayv. Wayv je mobilna platforma za naročanje prevozov po slovenskem morju. Deluje kot posrednik med ponudniki storitev ladijskih prevozov in potniki, ki si želijo prevoza po slovenskem morju. Uporaba aplikacije je brezplačna, potnik plača zgolj ceno prevoza, ki jo določi izvajalec prevoza pri oddaji ponudbe za prevoz. Osnovni namen projektne ideje je bil razviti prometne povezave po slovenskem morju ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre.

2. ITCONTOOL (Sklop A)

Projekt bo potekal pod mentorstvom izr. prof. dr. Armanda Faganela.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 5. 2023

Projektni partner: MUD Evropa d.o.o.

Razpisana mesta za študente:

  • 2 mesti za študente 1. stopnje VS programa MANAGEMENT (visokošolski strokovni študijski program) 
  • 4 mesta za študente UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije - Famnit, program Računalništvo (UNI)

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo 40 ur/mesec.

Kratka vsebina projekta

Izdelava managerskega nadzornega okolja za učinkovitejše upravljanje podjetja. Projekt integrira več informacijskih sistemov v eno pregledno okolje za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti posameznih panog podjetja MUD d.o.o. Projekt je interdisciplinaren, saj združuje znanje managementa in programiranja.

Namen projekta je izdelati vizualno orodje managerjem za določevanje kratkoročnih in dolgoročnih strategij na podlagi tekočih kazalnikov. Podjetje deluje na več panogah in sicer gostinski, hotelski ter na področju vele in malo-prodaje izdelkov FCMG. Vsaka izmed omenjenih panog zahteva specifične kazalnike (prilagojene glede na panogo) in vsaka ima specializirano programsko opremo, ki omogoča učinkovito upravljanje sektorja znotraj panoge. Podjetje za upravljanje uporablja slovensko programsko opremo in sicer - e-blagajna za restavracije, hotelinco za hotelsko dejavnost in phoenix za vele- in malo- prodajo. Vsi podatki se za potrebe računovodstva še vnašajo v slovenski računovodski program EBA. Podjetje želi z uporabo Microsoftovega vizualnega paketa PowerBI agregirati dnevne podatke v enem okolju, kjer bo lahko sledilo doseganju budgeta (tako prodajnega, kot stroškovnega) ter izvajalo benchmarking s prejšnjimi poslovnimi leti. Operativni cilj je torej združiti podatkovne tokove različnih ponudnikov v eno vizualno okolje namenjeno odločanju. Študentje FM bodo preučili in predlagali kazalnike uspešnosti po panogah (KPI - key performance indicators) ter opredelili seznam potrebnih podatkovnih tokov, študentje FAMNIT bodo okolje implementirali.

3. Lokalna partnerstva (Sklop B)

Projekt bo potekal pod mentorstvom doc. dr. Bojana Mevlje.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023

Projektni partner: neprofitna organizacija Središče Rotunda so.p.

Razpisana mesta za študente:

  • 2 mesti za študente 1. stopnje VS programa MANAGEMENT (visokošolski strokovni študijski program)
  • 2 mesti za študente UP Fakultete za humanistične študije - FHŠ, program Komuniciranje in mediji (UNI)
  • 2 mesti za študente UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije - Famnit, program Biopsihologija (UNI)

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo 32 ur/mesec.

Kratka vsebina projekta

Načelo partnerstva je glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in političnih izzivov. Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). Predstavniki vseh treh sektorjev skupaj identificirajo probleme, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot partnerji za rešitev problema.
Zato se bomo v okviru projekta združevali različni partnerji, s čimer se ne bodo le hitreje reševali do sedaj nedotaknjeni problemi ali problemi, s katerimi so se ukvarjali vsi, ne da bi vedeli drug za drugega, ampak se bodo predstavniki različnih sektorjev povezovali.
Z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev bomo ne samo promovirali najvišjo stopnjo sodelovanja oz. vključenosti vseh deležnikov v proces odločanja, ampak konkretno pokazali, da se lahko s skupnim sodelovanjem vseh problemi rešijo racionalneje in učinkoviteje. Z načrtovanjem skupne akcije bomo pridobili praktične izkušnje o vzpostavitvi in delovanju lokalnih partnerstev, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjem delu v lokalni skupnosti.
Aktivnosti:
- Analiza lokalnega okolja z različnimi tehnikami in metodami, kjer bomo dobili ključne izzive in predlagali rešitve le-teh,
- Izvedba dogodka za predstavnike vseh treh sektorjev (teme: kaj je lokalno partnerstvo, kako deluje, identifikacija problemov v skupnosti, ki se lahko rešijo z lokalnim, partnerstvom, izbor problema, osnutek akcijskega načrta za rešitev problema),
- promocija lokalnega partnerstva – predstavitev ideje in vabilo ostalim deležnikom, ki lahko prispevajo k rešitvi problema, konkretne rešitve, vabilo za sodelovanje),
- promocija lokalnih partnerstev pri splošni javnosti, v nacionalnih in lokalnih medijih ter na socialnih omrežjih.

Raziskovalna naloga bo v prvem delu sestavljena iz analize stanja lokalnih izzivov, pri kateri bomo uporabili SPIN analizo, analizo zunanjega okolja, analizo drevesa problemov ter metodo pregleda statističnih podatkov, člankov in literature. Prav tako bomo pri temu uporabili tudi ugotovitve dogodka kjer bomo iskali izzive lokalnega okolja med različnimi partnerji. Drugi del naloge bo na osnovi analize stanja namenjen iskanju rešitev in sicer z metodo drevesa rešitev bomo prišli do rešitev izzivov ter naredili promocijski načrt lokalnega partnerstva pri splošni javnosti in med drugimi potencialnimi partnerji.

 

    

 

30. november 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo