Fakulteta za management v novo študijsko leto s prenovljenimi dodiplomskimi študijskimi programi

Ker hočemo našim študentom dati znanje, ki sledi potrebam in zahtevam trga, smo v celoti prenovili in vsebinsko posodobili dodiplomske študijske programe (univerzitetni in visokošolski strokovni). Pri prenovi smo si postavili tri temeljna izhodišča: posodobitev učnih vsebin, učinkovita izvedba učnega procesa in moderne metode dela.

S prenovo dodiplomskih študijskih programov smo želeli bolj povezati vsebine posameznih področjih, izboljšati proces zaključevanja študija, doseči enakomernost obremenitve študenta skozi študijsko leto in skozi program kot celoto, še bolj poudariti pomembnost sprotnega dela študentov in aktivnega odziva učitelja ter s tem izboljšati tako proces poučevanja kot tudi učenja.

 

Kako smo prenovili univerzitetni študijski program Management?

Študent univerzitetnega študijskega programa bo skozi prenovljene vsebine dobil še več znanja in kompetenc, ki mu bodo v pomoč pri zaznavanju in proučevanju poslovnega okolja. Osvojil oziroma izboljšal bo sposobnosti za analizo in sintezo ter predvidevanje rešitev in posledic dogajanja na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi, kar mu omogoča večjo samostojnost pri poglabljanju oziroma nadgrajevanju znanja ter pri dojemanju poslovnega dogajanja. Tako ga študij usposobi za strokovno in raziskovalno delo ter prenos znanj v poslovni svet.

Spremembe predmetnika se kažejo predvsem v njegovi strukturi: dodali smo nove obvezne predmete v 1., 2. in 3. letniku, nekateri obvezni predmeti se razporedijo med letniki in semestri, izbirne predmete, ki so po novem samo v 3. letniku, smo zamenjali z novimi, spremenili smo tudi število kontaktnih ur pri predmetih.

Vsebine študijskega programa smo razvrstili v štiri sklope: zunanje okolje organizacije, strukturiranost organizacije (od podjetniške pobude do velike organizacije) in upravljanje organizacije, posamezni poslovni procesi v organizaciji ter drugi pomembni vidiki poslovnega okolja (jezik oziroma komuniciranje, etika, analitična orodja). Predmeti so vsebinsko oblikovani in posodobljeni tako, da se znanja, veščine in spretnosti dopolnjujejo in nadgrajujejo od prvega do tretjega letnika.

Za zaključek študija ima študent dve možnosti: s pomočjo mentorja napiše diplomsko delo, lahko pa se odloči za zaključek z diplomskim izpitom.

 

Kaj je novega na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management?

Prenovljeni študijski program je še bolj praktično naravnan. Še večjo težo smo dali strokovni praksi in jo povezali z zaključkom študija. Spremembe širijo nabor znanj in kompetenc diplomantov za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje podjetij ter drugih organizacij v vseh poslovnih funkcijah. Delo s študenti je zasnovano tako, da jih še bolj spodbujamo h kritičnemu razmišljanju, analitičnemu reševanju problemov ter samostojnemu in strokovno-razvojnemu delovanju.

Prenova vsebin programa se, podobno kot na univerzitetnem programu, kaže v spremenjeni strukturi predmetnika: dodali smo nove obvezne predmete, spremenili smo razporeditev nekaterih obveznih predmetov med letniki in semestri, izbirne predmete, ki so po novem samo v 3. Letniku, so zamenjali novi, sprememba je tudi pri številu kontaktnih ur pri posameznih predmetih. Zaključna projektna naloga pa je neposredno povezana z obvezno strokovno prakso v organizaciji, ki jo študenti po novem opravljajo v tretjem letniku.

Zaradi boljše povezanosti in preglednosti vsebin smo predmete visokošolskega študijskega programa razvrstili v štiri sklope: predmeti z vsebinami, ki za organizacijo predstavljajo zunanje okolje; predmeti z vsebinami o strukturiranosti organizacije (od podjetniške pobude do velike organizacije) o upravljanju v organizacijah; predmeti z vsebinami o posameznih poslovnih procesih v organizaciji; predmeti, ki vsebujejo druge pomembne vidike poslovnega okolja (jezik oziroma komuniciranje, etika, analitična orodja). Vsebinsko smo jih oblikovali in posodobili tako, da študenti znanja, veščine in spretnosti dopolnjujejo in nadgrajujejo od prvega do tretjega letnika.

Zaključek študija se navezuje na obvezno strokovno prakso in reševanjem konkretnega strokovnega problema, ki ga v okviru zaključne naloge študent predstavi pred komisijo.

 

Snovalci prenove dodiplomskih študijskih programov smo prepričani, da so prenovljeni programi še bolj kakovostni in zanimivi, da diplomantu dajo še več znanja in kompetenc, predvsem pa je pomembno, da so ponujene vsebine v koraku s časom. Zato vabljeni na Fakulteto za management po nova znanja!

 

7. februar 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo