Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2017/2018

Na podlagi 9. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Fakultete za management, ki ga je sprejel Senat UP FM na 44. redni seji dne 21. junija 2011, UP FM podeljuje priznanja FM študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v preteklem študijskem letu, in sicer:

A) Priznanja FM študentom, ki jih prejemejo:

1. Najuspešnejši študent na dodiplomskih in podiplomskih programih. Priznanja se podeljuje za uspehe na študijskem področju in na področju obštudijskih dejavnosti.

Za Priznanje FM študentom, ki se podeljuje za uspehe na študijskem področju, so lahko predlagani študenti študijskega programa 1., 2. in 3. stopnje, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti za predhodni/-e letnik/-e in dosegajo nadpovprečne rezultate na študijskem področju, (dosežena povprečna ocena študija najmanj 9, prejeta vidnejša nagrada na področju študija in podobno).

Za Priznanje FM na področju obštudijskih dejavnosti so lahko predlagani vsi študenti FM, ki so vidneje prispevali k pestrosti študentskega življenja vseh študentov UP FM.

Za Priznanje FM na področju študentskega tutorstva so lahko predlagani vsi imenovani tutorji študenti, ki so vidneje prispevali k izvajanju tutorstva na UP FM.

Predlagatelji kandidatov so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, Študentski svet ali skupina najmanj petih študentov.

 

2. Diplomanti za najboljša diplomska dela na dodiplomskih in podiplomskih programih.

Za Priznanje FM študentom za najboljša diplomska dela so lahko predlagani diplomanti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki so diplomirali v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Predlagatelji kandidatov so lahko mentor in/ali komisija za zagovor diplomskega dela.

 

3. Študenti za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti.

Za Priznanje FM študentom na področju raziskovalne dejavnosti so lahko predlagani vsi študenti UP FM, ki dosegajo vidnejše rezultate na področju raziskovanja oziroma so prejemniki nacionalnih ali mednarodnih priznanj in nagrad za raziskovalne naloge, raziskovalne projekte in druge aktivnosti s področja raziskovanja, kot je objava članka v mednarodni indeksirani reviji, na mednarodni konferenci in podobno.

Predlagatelji kandidatov so lahko mentor študentu pri raziskovalni nalogi, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost ali predstojniki inštitutov.

 

B) Priznanja FM zaposlenim, ki jih prejmejo:
  1. učitelji ali sodelavci FM za dosežke na izobraževalnem področju,
  2. učitelji in sodelavci UP FM, ki so najbolje ocenjeni v študentski anketi,
  3. učitelji ali sodelavci na področju tutorstva,
  4. raziskovalci FM za dosežke na raziskovalnem področju,
  5. strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM,
  6. zaposleni na UP FM za izjemen prispevek k razvoju fakultete.

Za Priznanja FM zaposlenim so lahko predlagani učitelji in sodelavci UP FM, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na izobraževalnem področju, učitelji in sodelavci, ki prejmejo najvišje ocene študentov v študentski anketi, učitelji in sodelavci, ki so vidneje prispevali k izvajanju tutorstva na FM, raziskovalci FM, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na raziskovalnem področju. Za ocenjevanje rezultatov učiteljev in sodelavcev na izobraževalnem področju (Pravilnik o priznanjih in nagradah UP FM: prva alineja točke B) se smiselno uporabljajo kriteriji odličnosti iz Pravil o delovanju sklada za pedagoško odličnost UP, pri čemer morajo izkazovati nadpovprečne rezultate vsaj pri polovici kriterijev.

Za Priznanja FM zaposlenim so lahko predlagani strokovni sodelavci UP FM, ki s svojim delovanjem prispevajo k dvigu kakovosti in ugledu ter boljši organiziranosti UP FM.

Predlagatelji kandidatov so lahko: prodekani, vodje raziskovalnega programa, predstojniki kateder, inštitutov in centrov UP FM ali skupina 5 zaposlenih UP FM.

 

C) Priznanja FM zunanjim sodelavcem, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine, za svoj prispevek k dvigu kakovosti na izobraževalnem ali raziskovalnem področju UP FM.

Za Priznanje FM zunanjim sodelavcem so lahko predlagane fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine, ki so v zadnjem letu s svojim delovanjem izboljšale kakovost na izobraževalnem ali raziskovalnem področju UP FM.

Predlagatelji kandidatov so lahko: prodekani, predstojniki kateder, inštitutov in centrov UP FM ali dekan UP FM.

 

Postopek oddaje prijav

Predlagatelji kandidatov izpolnijo obrazec Prijava kandidata za priznanje in nagrade FM, ki mu priložijo priloge, predvidene na obrazcu, in ga v zaprti ovojnici s pripisom: »Prijava kandidata za priznanja in nagrade FM« oddajo v Službi za študijsko dejavnost do 15. januarja 2019 (upošteva se osebna vročitev ali datum poštnega žiga).

Pravilnik o priznanjih in nagradah FM Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2017/2018

28. november 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo