Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2023/2024

Univerza na Primorskem (UP) je na spletni strani objavila merila in pogoje sofinanciranja doktorskega študija na UP za študijsko leto 2023/2024.

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) in novela Zakona o visokem šolstvu.

V študijskem letu 2023/2024 bo sofinanciranje šolnin doktorskega študija omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo določila iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale (št. 4270-1/22 z dne 20. 4. 2022).

Doktorski študenti izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2023/2024.

Izjava bo dostopna na spletnih straneh fakultet, ki izvajajo doktorski študij oziroma jo bodo študentje prejeli skupaj z vabilom za vpis na doktorske študijske programe UP.

Pogoji in merila za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem:

Šolnina doktorskega študija se sofinancira za študente:

  • ki so vpisani v 1. letnik doktorskega študijaob pogoju, da imajo povprečno oceno izpitov na predhodni stopnji študija najmanj 8, ali pa izkazujejo znanstveno objavo, katere ustreznost potrdi Komisija za znanstveno - raziskovalno in razvojno delo UP.
  • ki so vpisani v 2., 3. ali 4. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in Statutom UP, ter v skladu z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
  • ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • ki iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega študija niso končali.

Vsi kandidati, ki želijo prejeti sofinanciranja morajo obvezno oddati Izjavo o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP!

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu in od višine sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, ki jih skladno s proračunskimi možnostmi vsako leto določi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

  Merila in pogoji   

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani kandidati dobite preko e-pošte blaz.korent@fm-kp.si.

24. marec 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo