Redne volitve dekana UP FM

REDNE VOLITVE DEKANA UP FM

 

Senat UP FM je na svoji 37. dopisni seji, ki je potekala v času od 28. 5. 2021 do 31. 5. 2021 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FM.
 
Poleg sklepa je Senat UP FM sprejel še rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil in obrazca za kandidaturo, ki so priloga sklepa. Za dan začetka razpisa volitev dekana UP FM, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 1. 6. 2021.
 
Obrazca za kandidaturo: vložitev kandidature in soglasje kandidata

Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FM je na 1., redni seji dne 7. 10. 2021 sprejela naslednjo LISTO KANDIDATOV za volitve dekana UP FM.

Za dekana UP FM je predlagana ena kandidatka - izr. prof. dr. Tatjana Horvat, predlagana s strani Katedre za računovodstvo in revizijo.
Javna predstavitev programa dela kandidatke za dekanjo UP FM bo potekala v petek, 19. novembra 2021 ob 12. uri, v prostorih UP FM, Izolska vrata 2, Koper, predavalnica 6 (pritličje). Predstavitev bo potekala tudi na daljavo preko ZOOM e-okolja
Zaposleni UP, ki želijo prisostvovati na predstavitvi preko zoom povezave se prijavijo s polnim imenom in priimkom, študenti pa preko univerzitetnega e- naslova (ime in priimek). Za ostalo javnost naj udeleženci za vstop predhodno zaprosijo za geslo, in sicer preko e-naslova: aljaz.sulcic@fm-kp.si
Za izvedbo volitev dekana UP FM se imenuje volilna komisija v naslednji sestavi:
 
  1. doc. dr. Katarina Krapež, predsednica,
  2. doc. dr. Patricia Blatnik, namestnica predsednice,
  3. pred. Matevž Malej, član,
  4. izr. prof. dr. Danila Djokić, namestnica člana,
  5. viš. pred. mag. Suzana Sedmak, članica,
  6. izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, namestnica članice.
Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:
 
  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici,
  • študenti vpisani na študijske programe članice in
  • ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.
Vpogled v volilna imenika za zaposlene UP FM (skupina »UZAS« in skupina »OD«), ki pretežno opravljajo delo na članici univerze, je pred izvedbo volitev možen v strokovni službi UP FM, pristojni za kadrovske zadeve.
Vpogled v volilni imenik študentov UP FM je pred izvedbo volitev možen v referatu UP FM.
Razpis volitev
Datum: 1. 6. 2021 (torek)
 
Dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila
Datum: 1. 6. 2021 (torek)
 
Rok za vlaganje kandidatur
Datum: od 6. 9. 2021 (ponedeljek) do 6. 10. 2021 (sreda) do 12. ure
Kandidature, soglasje h kandidaturi (izpolnjena obrazca za kandidaturo: vložitev kandidature in soglasje kandidata) in program dela kandidata se posreduje volilni komisiji v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana UP FM«, najkasneje do srede, 6. 10. 2021 do 12. ure.
 
Naslov za pošiljanje kandidatur:
Univerza na Primorskem Fakulteta za management
Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FM
Izolska vrata 2
6000 Koper
 
Javna predstavitev kandidatov
Datum: od 15. 11. (ponedeljek) do 19. 11 2021 (petek)
 
Izvedba predčasnega glasovanja
Datum: 23. 11. 2021 (torek) od 9. do 17. ure
 
Izvedba volitev (dan glasovanja)
Datum: 25. 11. 2021 (četrtek) od 9. do 17. ure, UP FM, Predavalnica 2, Izolska vrata 2, Koper
 
Ugotovitev in objava volilnih rezultatov, predlog rektorju UP v imenovanje in morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog)
Datum: 26. 11. 2021 (petek), izredna seja Senata UP FM
 
Izvedba volitev v 2. krogu (dan glasovanja)
Datum: 2. 12. 2021 (četrtek) od 9. do 17. ure
 
Ugotovitev in objava rezultatov volitev ter predlog rektorju UP v imenovanje
Datum: 3. 12. 2021 (petek), izredna seja Senata UP FM
Volitve se izvedejo na sedežu UP FM, Izolska vrata 2, Koper v Predavalnici 2. Glasovanje na volišču poteka od 9. ure do 17. ure.
Tajnik volilne komisije za izvedbo volitev dekana UP FM:
Martina Kosič Barone
05 610 20 34
 
Namestnik tajnika volilne komisije za izvedbo volitev dekana UP FM:
Petra Umer
05 610 20 18
Na volitvah dekana UP FM, ki so potekale predčasno v torek, 23. novembra 2021 in redno v četrtek, 25. novembra 2021, je bila za dekanjo UP FM, izvoljena edina kandidatka, izr. prof. dr. Tatjana Horvat.
 
Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FM je v svojem poročilu o izidu rednih volitev dekana UP FM z dne 25. 11. 2021 ugotovila, da je kandidatka za dekanjo, izr. prof. dr. Tatjana Horvat, glede na seštevek ponderiranih glasov vseh treh skupin volivcev prejela 42,24 točk oziroma 100% veljavnih točk.
 
33. člen Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem določa, da je za dekana izvoljen kandidat, ki je v prvem krogu volitev prejel več kot 50% veljavnih točk. Število točk, ki jih je prejela kandidatka, izr. prof. dr. Tatjana Horvat, zadošča za njeno izvolitev za dekanjo Univerze na Primorskem Fakultete za management.
 
Ugotovitveni sklep o rezultatih volitev bo sprejel Senat UP FM na 45., redni seji dne 26. 11. 2021 ter hkrati predlagal rektorici UP, prof. dr. Klavdiji Kutnar, imenovanje izr. prof. dr. Tatjane Horvat za dekanjo UP FM za naslednje mandatno obdobje (1. 1. 2022 – 31. 12. 2025).

 

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo