Skrb za kakovost

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem se zavedamo pomembnosti spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela in organizacije.

Zadovoljstvo študentov spremljamo vsako študijsko leto z anketiranjem študentov in z izvedbo razgovorov s študenti po študijskih programih. Anketiranje poteka v spletnem okolju po vsakem kvartalu ob zaključku izvedbe predmetov. Skupinski razgovori s študenti potekajo v mesecu maju in juniju.

 

Zadovojstvo zaposlenih spremljamo z anketiranjem zaposlenih vsako študijsko leto v mesecu novembru. Letno izvedemo do štiri posvete pedagoških sodelavcev in raziskovalcev na katerih razpravljamo o aktualnih temah in izvedbi študijskih programov. 

 

Zadovoljstvo in zaposlenost diplomantov spremljamo vsako drugo študijsko leto z anketiranjem diplomantov v mesecu oktobru.

 

 

Vsako leto pripravimo poročila o izobraževalni dejavnosti in o raziskovalni dejavnosti:

  • Poročilo o izobraževalni dejavnosti (novembra za preteklo študijsko leto), v katerem je predstavljeno spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zavoda ter njegove izobraževalne dejavnosti,
  • Poročilo o mnenjskem anketiranju študentov, Poročilo o mnenjskem anketiranju zaposlenih,
  • Samoevalvacijsko poročilo s kazalniki uspešnosti, ki je del samoevalvacijskega poročila univerze. Na podlagi Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem samoevalvacijsko poročilo zagotavlja oceno stanja in analizo prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje kakovosti. V poročilu se spremljajo kazalniki s področij kot so organiziranost, izobraževalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, mednarodno sodelovanje, vseživljenjsko učenje, kadrovski, prostorski in materialni pogoji ter financiranje dejavnosti.
  • UP FM vsako leto pripravi Letno poročilo UP FM, v katerem so zajeti vsi cilji, ki si jih je UP FM zadala za posamezno študijsko leto, pričakovani rezultati ter dejanska realizacija zastavljenih ciljev. Primerjava med pričakovanimi rezultati in realizacijo v posameznem študijskem letu omogoča spremljanje doseganja ciljev glede zagotavljanja kakovosti.
  • Samoevalvacijsko poročilo za vsak študijski program posebej za preteklo študijsko leto.

 

Sistem kakovosti je opisan v poslovniku, ki ga je spreje Senat UP FM  Poslovnik kakovosti UP FM

 

Poročila

 

Samoevalvacijska poročila za posamezne študijske programe 

 

 

Prejemniki priznanj in nagrad UP FM

Prejemniki priznanj in nagrad UP FM - zaposleni

Prejemniki priznanj in nagrad UP FM - študenti in diplomanti

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo