Dubravka Celinšek

Kratek življenjepis

Dubravka Celinšek je docentka za angleški jezik in vodja Katedre za tuje poslovne jezike na Fakulteti za management Univerze na Primorskem ter tutorka študentom s posebnimi potrebami. Na dodiplomskem študijskem programu poučuje predmete: Poslovna angleščina 1, Poslovna angleščina 2 in Poslovna angleščina 3. Končala je študij angleškega in slovenskega jezika (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) ter magistrski študij managementa v izobraževanju (Univerza Manchester Metropolitan). Doktorirala je leta 2020 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Prevodoslovje) z disertacijo Prevzemanje angleških strokovnih izrazov v menedžmentu. Njeno področje raziskovanja je problemsko naravnano učenje in strokovno besedišče s področja managementa, predvsem jezikovno prevzemanje v strokovnem in znanstvenem jeziku. Sodelovala je pri vpeljevanju problemskega učenja pri študiju tujega jezika stroke ter sooblikovala dokument o jezikovni politiki na Univerzi na Primorskem (z začetki v okviru društva SDUTSJ). Je tudi članica društva Slovenska akademija za management in pridružena članica Katedre za management na Fakulteti za management.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

Mertelj, Darja, Šarolta Godnič Vičič, Violeta Jurkovič, Dostal Mateja, Dubravka Celinšek in Podgoršek Saša. 2016. Mednarodna umeščenost raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. V: Katarina Aškerc, Slavko Cvetek, Viktorija Florjančič, Manja Klemenčič, Barica Marentič Požarnik in Sonja Rutar (ur.) Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju. CMEPIUS. Dosegljivo na  http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf

Celinšek, Dubravka. 2015. Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini/The Meaning, Occurence, Borrowing and Translation of the Word "Management" in Slovenian – Summary in English . Jezikoslovni zapiski 21(2): 61–84. Ljubljana: ZRC SAZU december 2015).  

Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. 2011. Nova vloga učitelja in učiteljeve kompetence pri problemsko naravnanem učenju. Pedagoška obzorja 26(4): 94–108.

Celinšek, Dubravka. 2021. MENEDŽMENT ALI RAVNATELJEVANJE TER PREVAJANJE IN PREVZEMANJE STROKOVNIH IZRAZOV IZ ANGLEŠČINE V SLOVARJIH IN DRUGIH VIRIH. Slovenska akademija za management: 44–55. Dosegljivo na: http://sam-d.si/kategorija_revije/letnik-13-stevilka-1-februar-2021/

Celinšek, Dubravka in Moira Kostić Bobanović. 2022. TUTORSHIP AND STUDENT AUTONOMY IN TEAMWORK AND PROBLEM-SOLVING IN LSP TEACHING. Scripta Manent 17/1: 29–50. Dosegljivo na:

https://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje tujih poslovnih jezikov

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo