Referenčni model inoviranja - model celovitega obvladovanja inovacijskih procesov v podjetjih

Temeljni raziskovalni projekt ARRS – Javnr agencijr Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Avtorji
  • dr. Borut LIKAR
  • mag. Peter FATUR
  • dr. Marko ROPRET
  • Denis TRČEK
  • dr. Mirko MARKIČ
Povzetek objave

Namen raziskave je bil identificirati povezave med inovacijskimi vložki in gospodarsko uspešnostjo podjetij. Gre za celovit koncept obravnave sodobnih dejavnikov inovativnosti, razvit na podlagi mednarodnih spoznanj, a prilagojenih slovenskemu gospodarstvu. Rezultat je strukturiran nabor vplivnih dejavnikov, ključnih za doseganje inovacijskih in poslovnih rezultatov. Prikazano je tudi, kako iz neinovativnega oziroma nizkoinovativnega podjetja sistematično preiti med inovacijske sledilce in naprej med inovacijsko vodilna podjetja z najvišjo dodano vrednostjo. Raziskava ugotavlja, da obstoječe inovacijske aktivnosti celo v najinovativnejših "HiTech" podjetjih ne prispevajo k boljšim gospodarskim rezultatom. Pomembna ugotovitev je tudi ta, da ni dovolj le vlagati finančna sredstva v konkretne inovativne in perspektivne projekte. Vsaj tako je pomembno, da podjetja obvladujejo tudi notranji proces (nefinančni vložki) managementa inoviranja ter raziskav in razvoja.

Rezultati monografije so ločeni za predelovalni in storitveni sektor, znotraj tega pa glede na stopnjo tehnološke razvitosti oziroma znanja. Gre za pomembna izhodišča, ki pomenijo doprinos v znanstvenem smislu kot tudi v praktičnih smernicah za bolj kakovostno usmerjanje inovacijskih procesov v podjetjih.

Ključne besede

podjetja, raziskave in razvoj, inovacije, tehnologija, produktivnost

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Namen raziskave je izdelava "referenčnega modela inoviranja". Znanstveni pomen se izkazuje v konceptu obravnave sodobnih dejavnikov inovativnosti, razvitem na podlagi analize najboljših podjetij. Prav tako pomembni bodo tudi pričakovani konkretni rezultati raziskave, relevantni v mednarodnem merilu. Model bo prikazal nabor vplivnih in po pomembnosti rangiranih inovacijskih vplivnih dejavnikov, povezanih z gospodarsko uspešnostjo podjetja.
Raziskovalne rezultate (matematični model) bomo nadgradili z  uporabniškim modulom, t.i. "Innovation beyond numbers", ki bo predstavljal dodano uporabno vrednost za podjetja. Večplastni model bo služil podjetjem na strateškem nivoju, obenem pa ga bodo lahko uporabljala tudi na taktičnem in operativnem nivoju za izboljšanje lastne gospodarske učinkovitosti. Če bodo stanje v svojem podjetju primerjali s konkretnimi vrednostmi iz najboljših podjetij (benchmarking), bodo svojo inovacijsko strategijo in cilje lažje določali in sprotno spremljali svoj napredek. Poleg navedenega bodo rezultati relevantni in pomembni tudi za pristojne državne ustanove, ki s sistemskimi ukrepi, izhajajočimi iz raziskave, lahko pripomorejo k izboljšanju stanja.
Projekt predstavlja originalen pristop k razvoju inovativnosti kot znanosti in k dvigu inovativnost ter posledično gospodarske učinkovitosti gospodarstva.

Objava v
  1. LIKAR, B., ur. O inovativnosti slovenske predelovalne in izbranih storitvenih dejavnosti. 2014. Koper: Fakulteta za management.
  2. Likar, B., J. Kopač in P. Fatur. 2014. Innovation investment and economic performance in transition economies: evidence from Slovenia. Innovation 16(1): 53–66.
  3. LIKAR, Borut. Innovation and economic growth? Vabljeno predavanje v parlamentu EU "TRE SMEs and industrial leadership – beating the economic crisis", Evropski parlament, Bruselj, 14. november 2012.
7. december 2014 | FM

Družbena omrežja

Kazalo