Vpliv podjetnika, mreženja, tehnološkega razvoja in okolja na inovacije kot ključne dejavnike uspešnosti MSP razvoj modela, empirična analiza in mednarodna primerjava na vzorcu podjetij v turistični panogi

Nacionalni/Mednarodni projekt

Avtorji
  • dr. Doris GOMEZELJ OMERZEL
Povzetek objave

Raziskava odkriva pomembne dejavnike, ki pospešujejo inovativnost v podjetjih in s tem vplivajo na uspešnost podjetij v turistični panogi. Rezultati vsebujejo predloge za management podjetij, kako ukrepati in katere dejavnike izboljšati, da se poviša raven inovativnosti v podjetju in s tem zagotovi uspešnejše poslovanje slovenskih turističnih podjetij.

Ključne besede

inovativnost, podjetništvo, turizem, uspešnost, konkurenčnost, strukturirano modeliranje enačb

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Z odkritjem zakonitosti in narave odnosov med dejavniki inovativnosti (in določljivkami teh dejavnikov), inovativnostjo (in njenimi določljivkami) ter poslovnimi rezultati turističnih podjetij (in posledično uspešnostjo narodnega gospodarstva) bo ta raziskava prispevala rezultate in nasvete, ki bodo imeli pomembno vlogo pri pospeševanju konkurenčnosti in gospodarske rasti. Prispevala bo k oblikovanju instrumentov in nasvetov za izboljšano analizo, management in pospeševanje procesov inovativnosti v turizmu. S tem pričakujemo, bo raziskava prispevala k k hitrejšemu spodbujanju inovativnosti in posledično pripomogla k pospešitvi izboljševanja poslovnih rezultatov in konkurenčnosti slovenskih turističnih malih in srednjih podjetij.

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo