Analiza osipa študentov v visokem šolstvu: pregled vzorcev in trendov ter predlog ukrepov za njegovo zmanjševanje

Raziskovalni projekt se osredotoča na problem prezgodnjega opuščanja visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Cilj projekta je razumeti in nasloviti ta problem z analizo vzrokov za opustitev študija ter oblikovanjem ukrepov za zmanjšanje tega pojava. Osip študentov ima številne negativne posledice za študenta, visokošolske zavode, gospodarstvo in družbo, kot so nepopolna izobrazba, zmanjšana konkurenčnost delovne sile in izguba finančnih sredstev za visoko šolstvo.

Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na osip študentov ter razvoj ukrepov za zmanjšanje osipa sta ključna izziva ne le za visokošolske zavode, ampaktudi za celoten visokošolski sistem. Številne dosedanje raziskave so razkrile, da osip študentov ni enostaven pojav, saj se pojavlja iz različnih vzrokovin je odvisen od kompleksne kombinacije nacionalnih, institucionalnih in individualnih dejavnikov. K osipu prispeva pomanjkljiva akademska pripravljenost, finančne težave, pomanjkanje socialne podpore, neustrezno svetovanje in usmerjanje ter osebni izzivi, kot so težave s fizičnim ali duševnim zdravjem. Ti dejavniki se lahko prepletajo in medsebojno vplivajo, kar še povečuje tveganje za osip.

Vodilni partner projekta

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Vodja projekta

doc. dr. Vesna Skrbinjek

Partnerji projekta

prof. dr. Dušan Lesjak (UP FM)

doc. dr. Borut Kodrič (UP FM)

Šifra projekta

V5-2360

Trajanje projekta

1. 10. 2023 - 30. 9. 2024

Vsebina in cilji projekta

1. Študij relevantne tuje in domače literature na temo osipa študentov ter pregled možnih vzrokov iz tujih poročil in normativnih aktov o osipuštudentov na evropskem nivoju.

2. Raziskati učinkovitost obstoječih strategij za zmanjšanje osipa ter presoditi o njihovi primernosti v slovenskem okviru.

3. Razvoj metodologije za spremljanje osipa študentov skozi študijsko leto, določitev kazalnikov in pristopov zbiranja podatkov.

4. Sistematično zbiranje in urejanje podatkov iz uradnih evidenc (eVŠ, SURS) ter oblikovanje podatkovnih baz za nadaljno obdelavo podatkov.

5. Uporaba kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja za analizo osipa na 1. in 2. stopnji študija v obdobju 2012-2022 ter glede na študijskopodročje.

6. Opredelitev lastnosti skupin študentov na podlagi ugotovitev značilnosti osipa – to je študentov, ki opustijo študij na 1. in 2. stopnji ter dejavnikov,ki ga povzročijo, ločeno po stopnjah študija, študijskem področju ter tudi ali gre za prvi vpis na visokošolski študij.

7. Razvoj ukrepov za zmanjševanje osipa, ki bi pokrivali tematiko ustrezne izbire študijskega področja/programa, postopek prijave/izbire in sprejetja,zasnove študijskih programov, poučevanja/učenja in mentoriranja ipd.

8. Proučitev posledic osipa študentov za trg dela z različnih vidikov (individualnih, institucionalnih, ekonomskih in družbenih).

Ključne besede

Osip študentov, visoko šolstvo, študent, Slovenija, študent, Slovenija, vzroki, ukrepi, kvantitativna analiza, kvalitativna analiza, trg dela, politike, uspeh

Faze projekta in njihova realizacija
  1. Pregled in sinteza tuje in domače relevantne literature osipa študentov 

  2. Kvantitativna analiza podatkov o študentov

  3. Oblikovanje predlogov ukrepov 

  4. Posledice osipa študentov za trg dela

  5. Diseminacija
Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

Projekt Analiza osipa študentov v visokem šolstvu: pregled vzorcev in trendov ter predlog ukrepov za njegovo zmanjševanje št. V5-2360 sofinancirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije iz državnega proračuna v višini 29.019,68 EUR.

 

       

 

1. oktober 2023 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo