Delovanje Slovenije v makroregionalnih strategijah Evropske unije

Raziskovalni projekt povezuje temi makroregionalnih strategij Evropske unije z razvojnimi cilji Slovenije. Nacionalne razvojne strategije so instrument za oblikovanje dolgoročnih vizij socialno-ekonomskega razvoja, ki omogočajo načrtno usmerjenje in mobilizacijo naporov za doseganje zastavljenih ciljev. Pomemben vir opore za razvoj slovenske države in uresničitev njenih razvojnih ciljev je Evropska unija, v sklopu katere obstajajo tudi makroregionalne strategije.

Vodilni partner projekta

UP Fakulteta za management (UP FM)

Vodja projekta

doc. dr. Andreja Pegan

Ostali sodelujoči na UP FM

izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip 

Šifra projekta

V5-2347

Trajanje projekta

1. 10. 2023 - 30. 9. 2024

Vsebina in cilji projekta

Glavni raziskovalni vprašanji projekta sta: Na katerih vsebinskih področjih lahko makroregionalne strategije Evropske unije dodajo vrednost razvojnim ciljem Republike Slovenije? V kolikšni meri makroregionalne strategije Evropske unije dajejo prednost področjem, ki krepijo konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor? Kako učinkovita je koordinacija makroregionalnih strategij v slovenskem prostoru?

Raziskava temelji na zasnovi mešanice metod, ki vključujejo analizo podatkov na osnovi kvalitativnih intervjujev z deležniki in analizo sekundarne ter sive literature. Projekt prispeva k znanstvenem razumevanju mrežnega in mednivojskega vladanja na področju teritorialnega in socialno-ekonomskega razvoja. Projekt je pomemben za boljšo umestitve znanstvenega sektorja in visokega šolstva v mednarodno sodelovanje za uresničitev prioritet makroregionalnih strategij. Z diseminacijo ugotovitev projekt prispeva k ustvarjanju več razumevanja o Evropski uniji med državljani. 

Ključne besede

Makroregionalne strategije, Evropska unija, Strategija EU za Podonavje, Strategija EU za jadransko-jonsko regijo, Strategija EU za alpsko regijo, kohezijska politika, Evropska unija, strateški management 

Faze projekta in njihova realizacija
  1. Teoretična izhodiščna (oktober - november 2023) 

  2. Zbiranje podatkov (december 2023 - april 2024)

  3. Analiza podatkov (april 2024 - september 2024) 

  4. Diseminacija (oktober 2023 - september 2024)

Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

Projekt Delovanje Slovenije v makroregionalnih strategijah Evropske Unije št. V5-2347 sofinancirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve iz državnega proračuna v višini 20.000,00 EUR. 

 

  

 

1. oktober 2023 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo