Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode bo analizirana ustreznost veljavnega prijavno-izbirnega postopka za sprejem kandidatov na visokošolske študijske programe. Prijavno-izbirni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v Sloveniji je nespremenjen od njegove uvedbe leta 1995. V vsem tem času ni bila opravljena celovita analiza ustreznosti postopka z vidika zagotavljanja dostopnosti študija in omogočanja študija vsem, ki so motivirani in zmožni za študij na določenem študijskem področju. Veljavni postopek kandidatom ob prijavi omogoča navedbo treh študijskih programov za uvrstitev na en študijski program. Ob razvrstitvi na študijski program se upošteva vrstni red navedenih želja, v primeru omejitve vpisa tudi učne dosežke v tretjem in četrtem letniku srednje šole in rezultate na maturi. V nekaterih primerih je upoštevana tudi nadarjenost za študij na določenem študijskem programu, kar se preverja s preizkusi nadarjenosti. Z namenom celostnega in enovitega proučevanja stanja ter razvoja skupnih nacionalnih modelov ter priporočil, v projektni skupini sodelujejo raziskovalci s vseh treh javnih univerz v Sloveniji (Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem).

Vodilni partner projekta

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Vodja projekta

doc. dr. Gregor Dugar

Partnerji projekta
  • Univerza na Primorskem, prorektor: izr. prof. dr. Darjo Felda
  • UP, Pedagoška fakulteta: izr. prof. dr. Sonja Rutar; viš. pred. dr. Nina Krmac;  
  • UP, Fakulteta za management: prof. dr. Roberto Biloslavo
  • Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta
  • Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
  • Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Šifra programa

V5-1936

Trajanje projekta

1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Vsebina projekta

V okviru projekta bodo na podlagi veljavnega prijavno-izbirnega postopka za vpis na visokošolski študij proučevani

1) dejavniki, ki vplivajo na dostopnost študija,

2) dejavniki, ki vplivajo na študijsko uspešnost študentov dodiplomskih študijskih programov ter

3) karierna informiranost kandidatov pred prijavo na visokošolske študijske programe.

Pri tem bodo proučevani tudi prijavno-vpisni postopki v izbranih državah EU in upoštevane izkušnje na tem področju. Končni rezultat projekta bodo izdelani predlogi različnih modelov prijavno-izbirnega postopka za vpis na dodiplomske študijske programe v Sloveniji, kar bo strokovna podlaga za reformo prijavno-izbirnega postopka v Sloveniji.

Ključne besede

prijavno-izbirni postopek, sistem visokega šolstva, modeli prijavno-izbirnega postopka, karierno svetovanje, javne univerze

Faze projekta in njihova realizacija

1. Faza (1. do 2. mesec) Cilj prve faze je zbiranje relevantnih podatkov o prijavah in sprejemu kandidatov na dodiplomski študij, o vpisanih študentih, o študijski uspešnosti vpisanih študentov (povprečna ocena, hitrost študija, drugi kazalniki) in podatkov o morebitnem nadaljevanju študija v Sloveniji.

2. Faza (3. do 12. mesec) Analizirali bomo pridobljene podatke in opravili vsebinsko analizo veljavnega prijavno- izbirnega postopka v Sloveniji in tujini, opravili primerjavo  identificiranih rešitev primernih za Slovenijo.

3. Faza (12. do 15. mesec) Tretja faza bo namenjena oblikovanju osnutka predlogov modelov prijavno- izbirnih postopkov. Podlaga za oblikovanje predlogov modelov bodo ugotovitve iz druge faze projekta.

4. Faza (16. mesec) V tej fazi bomo predstavili preliminarne ugotovitve in osnutek predloga modelov prijavno- izbirnega postopka.

5. Faza (17. do 23. mesec)a. Na podlagi strokovne diskusije in povratne informacije naročnika bomo oblikovali končno besedilo pisnega elaborata in dokončno oblikovali predlog modelov prijavno- postopka.

Financiranje

Projekt Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji, št. V5-1936 sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna.

 

9. december 2020 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo