Raziskovanje prakse varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in Srbiji: Krepitev varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in izboljšanje dobrega počutja zaposlenih

Cilj projekta je združiti nadnacionalno znanstveno znanje pod skupno temo ocenjevanja in upravljanja praks na področju varnosti in zdravja pri delu. Pomen projekta je v povezovanju dosedanjih raziskovalnih pobud v Sloveniji in Srbiji na področju varnosti pri delu ter analize poškodb pri delu in dobrega počutja delavcev. Raziskave, ki so se razvile v obeh državah, imajo različna ozadja in usmeritve, kar vodijo družbeno-ekonomske razmere obeh držav. Glavni cilj predlaganega projekta je oceniti in upravljati prakse zdravja in varnosti pri delu v Sloveniji in Srbiji.

Vodilni partner projekta

UP Fakulteta za management (UP FM)

Vodja projekta

prof. dr. Mirko Markič

Ostali sodelujoči na UP FM

prof. dr. Štefan Bojnec (UP FM)

prof. dr. Maja Meško (UM FOV)

asist. Jan Frančeškin (UP FM)

 

Partnerji projekta
 • Univerza v Nišu, Fakulteta za varstvo pri delu (University of Niš - Faculty of Occupational Safety), prof. dr. Snežana Živković

 • Sodelujejo še: doc. dr. Tamara Rađenović in prof. dr. Slobodan Milutinović

Šifra projekta

BI-RS/23-23-052

Trajanje projekta

1. 7. 2023 - 30. 6. 2025

Vsebina in cilji projekta

Zdravje in varnost pri delu (OHS) predstavljata ključni vidik dostojnega dela, kot je priznano v Agendi ZN za trajnostni razvoj 2030 (SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast), še posebej pa je določeno v cilju 8.8: »Zaščiti pravice delavcev in spodbuja varno in varno delovno okolje za vse delavce, vključno z delavci migranti, zlasti migrantkami, in tistimi, ki imajo negotovo zaposlitev« (https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/). Ker je Slovenija članica EU, Srbija pa je predana pristopnemu procesu EU, imajo v ZZD pomembno vlogo tudi pravni dokumenti EU. Direktiva Sveta (89/391/EGS) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31989L0391 ) uvaja ukrepe za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev na delu. Da bi zagotovili varno in zdravo delovno okolje za delavce v EU, je Evropska komisija leta 2014 predlagala strateški okvir za zdravje in varnost pri delu 2014–2020, ki ga je leta 2021 posodobila za obdobje 2021–2027. , za obravnavo zdravja in varnosti pri delu v spreminjajočem se svetu dela.

Glede na vse navedeno je glavni cilj projekta ocenjevanje in upravljanje praks zdravja in varnosti pri delu v Sloveniji in Srbiji. Primerjava obstoječih praks zdravja in varnosti pri delu bo omogočila krepitev varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in izboljšanje počutja delavcev.

Ključne besede

Varnost in zdravje pri delu, prakse, dobro počutje, primerjalna analiza. 

Faze projekta in njihova realizacija
 1. faza: Najsodobnejša analiza
 2. faza: Skeniranje kulture zdravja in varnosti pri delu v organizacijah
 3. faza: Oblikovanje okvira za izboljšanje upravljanja varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in krepitev dobrega počutja zaposlenih
Bibliografske reference
 • Ferfoglia, P., & Markič, M. (2020). Primerjava zadovoljstva zaposlenih s kakovostjo delovnega in življenjskega okolja. RUO. Revija za Univerzalno Odlicnost, 9(4), 309-324.
 • Markič, M., Vedenik, L., Pavlič, M., & Mevlja, B. (2019). Integracija sigurnosti i zdravlja na radu u projektni manadžment. Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 61(3), 227-236.
 • Peršič, A., Markič, M., & Peršič, M. (2018). The impact of socially responsible management standards on the business success of an organization. Total Quality Management & Business Excellence, 29(1-2), 225-237.
 • Pavlič, M., Likar, B., Pavlič, A., & Markič, M. (2011). Managing occupational injuries records in Slovenia from 1948 to 2008. Safety Science, 49(6), 834-842.
 • Markič, M., Kolenc, I., Miklavčič-Šumanski, M., Živković, S. (2010). Izvršni menadžerji in preventivna varnost, Delo in varnost, 4/2010, str. 44-53. ISSN 0011-7943
 • Pavlič, M., Živković, S., & Pavlič, A. (2022). Occupational Safety Management, Working Conditions, and Economic Performance. In Handbook of Research on Key Dimensions of Occupational Safety and Health Protection Management (pp. 27-46). IGI Global.
 • Ilić Krstić I, Avramović D, Živković S. (2021). Occupational injuries in underground coal mining in Serbia: A case study. Work, 69(3):815-825. doi: 10.3233/WOR-213514. PMID: 34180454.
 • Rakić, T., Živković, S. (2019). The influence of employee satisfaction on safety and productivity, Facta Universitatis, Series: Working and living environmental protection, 16(2), pp. 117-126, UDC 159.923:331.45, ISSN 0354-804X DOI: 10.22190/FUWLEP1902117R
 • Todorović, M., Živković, S. (2017). Analysis of occupational injuries in the Republic of Serbia, Enhancing micro and macro competitiveness – possibilities and limitations, Thematic collection of papers of international significance, University of Niš, Faculty of Economics in Niš, pp. 136-153. ISBN 978-86-6139-138-5 UDC 613.6(497.11).
 • Živković, S. (2015). The role of occupational safety and health specialist in safety promotion and implementation – case study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 22(2), pp. 177-180. ISSN 1745-7300
 • Živković, S., Petrović, D. (2014). The comparative analysis of the number of occupational injuries in Serbia, Croatia and Slovenia in 2012, Facta Universitatis - series: Working and Living Environmental Protection, 11(1), pp. 53-64. ISSN 0354-804X UDC 517:614.8.027
Povezave
Financiranje

 Projekt financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v višini 2.000,00 EUR

1. julij 2023 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo