I-WIRE: Avtonomni delavci in njihova organiziranost v Evropi/Independent Workers and Industrial Relations in Europe

Na evropskem trgu dela je vse več novih avtonomnih delavcev. Gre za heterogeno skupino visoko usposobljenih strokovnjakov, ki imajo različne vrste pogodb, zelo različne prihodke, slabo socialno varnost ali je sploh nimajo ter delajo v številnih gospodarskih sektorjih in poklicih. Večinoma delajo zase, včasih pa tudi zaposlujejo druge. Ta zelo dinamični del današnjega trga dela uradne statistike pogosto prezrejo, tudi nacionalne in evropske politike jih prepogosto zanemarjajo.
Tradicionalni okvir delovnih razmerij v Evropi temelji na kolektivnih pogajanjih med organizacijami, ki zastopajo interese zaposlenih – sindikati, delodajalci in njihova združenja ter država. Tega pa ne moremo reči za zaposlovanje vedno večjega dela novih avtonomnih delavcev, ki jih je težko organizirati in kolektivno zastopati glede na visoko individualistično naravo njihovega dela in delovnih pogojev. V zadnjem desetletju se organizirajo s pomočjo novih oblik združevanja, ki temeljijo na ureditvenih režimih – kvazi sindikatih, pa tudi v novih tržno podobnih oblikah, tj. posrednikih trga delovne sile.

Vodilni partner projekta

 Univerza v Milanu, Italija (Università degli studi di Milano, Italia)

Vodja projekta

 prof. Renata Semenza

Vodja projekta na UP FM

 dr. Klemen Širok

Partnerji projekta
 • Universtity of Liège (LENTIC)
 • CNAM
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
 • University of Barcelona
 • University of Brema
 • University of Gothenburg, Rotterdam School of Management
 • IRS Istituto per la Ricerca Sociale
 • ACTA
 • EFIP
 • SMART
 • UPTA union professionales trabajadores autonomos
 • UGT Union General Trabajadores
Šifra projekta

 VS/2016/0149

Trajanje projekta

 31. 3. 2016–31. 3. 2018

Vsebina projekta

Projekt se ukvarja z vprašanjem novih avtonomnih delavcev (angl. new autonomous workers). To so zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so višje izobražene, običajno visoko avtonomne pri svojem delu in primarno prisotne v storitvenem sektorju (v praksi se zanje uporabljajo tudi izrazi kot freelancers, portfolio workers, iPros, casual workers, project based workers, precog workers, crowd workers). V projektu smo raziskovali njihove potrebe po zagotovitvi socialne varnosti in nove načine njihovega organiziranja pri vključevanju v socialni dialog. Obravnavana tematika je vedno bolj pomembna, saj po nekaterih ocenah ta segment trga dela v Evropski uniji obsega že več kot devet milijonov zaposlenih.

Konkretneje je namen projekta proučiti socialne in poklicne potrebe ter zahteve za zastopanje interesov novih avtonomnih delavcev, raziskati nove oblike interesnih organizacij in možnosti, ki jih nudijo novim avtonomnim delavcem v Evropski uniji. Projekt proučuje tudi, kako se na nove razmere odzivajo tradicionalne organizacije zastopanja dela – sindikati in kakšne so oblike dialoga in sodelovanja med "tradicionalnimi" in "novimi" oblikami interesnega zastopanja dela. Zanima nas uspešnost obstoječih načinov socialnega dialoga znotraj ekonomije znanja in posledice socialne vključenosti določenih segmentov trga dela. Na podlagi pregleda in predstavitve dobrih praks, ki se porajajo v zahodni Evropi, spodbujamo nove oblike socialnega dialoga in jih skušamo razširjati v druga okolja.

 

Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 395.290,10 EUR
Delež financiranja iz Evropske komisije, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje: 355.761,09 EUR

 

Projekt sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion), program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EU Programme for Employment and Social Innovation – EaSI).

 

31. marec 2016 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo