Nacionalni 1/2

Na osnovi metodologije za spremljanje in vrednotenje poslovnega modela Strateških razvojno- inovacijskih partnerstev (SRIP), smo opravili vrednotenje devetih SRIPov. Osredotočili smo se na spremljanje delovanja SRIPov v obdobju od ustanovitve do konca 2018, izjemoma smo vključili še dogajanja v prvih mesecih 2019. Identificirali smo trende in ocenili, kako se instrument razvija in ali deluje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev pametne specializacije.

Analiziramo vpliv skupne kmetijske politike na regionalne spremembe v madžarskem in slovenskem kmetijstvu. Ocenjujemo učinke dveh programskih obdobij. Osredotočili smo se na vidike kmetijske preobrazbe na ravni kmetije, in sicer na rast kmetijskih gospodarstev s testiranjem Gibratovega zakona in specifičnimi dejavniki povezanimi s kmetijskim gospodarstvom in dejavniki povezanimi z regijo v kateri se nahaja kmetijsko gospodarstvo, učinkovitost in izhod kmetij, zaposlenost na kmetijah (lastno in najeto delo)...

Z razvojem in preverjanjem novega modela na z osebnostnimi značilnostmi in značilnostmi sociološkega ozadja podjetnikov in managerjev spodbujenega ustanavljanja, internacionalizacije in rasti podjetij, pričakujemo nova pomembna spoznanja o vplivih osebnostnih dejavnikov in dejavnihov sociološkega ozadja na ustanovitve, internacionalizacijo in rast majhnih in srednje velikih podjetij kot pomembnega dela narodnega gospodarstva.

Družbena omrežja

Kazalo