Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, internacionalizacije in rast malih in srednje velikih podjetij

Z razvojem in preverjanjem novega modela na z osebnostnimi značilnostmi in značilnostmi sociološkega ozadja podjetnikov in managerjev spodbujenega ustanavljanja, internacionalizacije in rasti podjetij, pričakujemo nova pomembna spoznanja o vplivih osebnostnih dejavnikov in dejavnihov sociološkega ozadja na ustanovitve, internacionalizacijo in rast majhnih in srednje velikih podjetij kot pomembnega dela narodnega gospodarstva. Še posebno pričakujemo, da bomo zmožni določiti, z večjo verjetnostjo kot kdajkoli poprej, kateri dejavnik ali dejavniki, ki so povezani z osebnostjo in sociološkim ozadjem, so relativno pomembnejši (imajo večji učinek v modelu) od drugih dejavnikov.

Vodilni partner projekta

Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta

Vodja projekta

dr. Boštjan Antončič

Vodja projekta na UP FM

dr. Mitja Ruzzier

Partnerji projekta

Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • dr. Mitja Ruzzier
  • dr, Jasna Auer Antončič
  • dr. Tina Bratkovič Kregar

Episcenter, d. o. o.

Šifra projekta

J5-7588

Trajanje projekta

1. 3. 2016–28. 2. 2019

Vsebina projekta

Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti model, ki povezuje (prek hipotez) osebnostne značilnosti podjetnikov (velikih pet) v povezavi z njihovim sociološkim ozadjem (družinsko podjetniško ozadje in lokalno podjetniško podporno ozadje) ter ustanovitve, internacionalizacijo in rast malih in srednje velikih podjetij, kot tudi podati pomembne predloge za izboljšanje rezultatov in managementa ustanavljajočih se ter malih in srednje velikih podjetij, pa tudi nasvete za izboljšave v podpori sociološkega ozadja.

Ključne besede

osebnostne značilnosti, sociološko ozadje, ustanovitev podjetja, majhna in srednje velika podjetja, podjetnik, podjetništvo, manager, management, rast

Faze projekta in njihova realizacija

Vsebina modela:

Model velikih petih osebnostnih značilnosti podjetnikov, v povezavi z njihovim družinskim podjetniškim ozadjem in lokalnim podjetniškim podpornim ozadjem, kot spodbujevalec ustanovitev, internacionalizacije in rasti malih in srednje velikih podjetij (MSP) bo konceptualno razvit na podlagi preteklih raziskav.

Glavni elementi modela so:

  1. osebnostne značilnosti podjetnikov, nepodjetnikov in managerjev MSP (zlasti splošne značilnosti: odprtost, vestnost, ekravertnost, sprejemljivost, nevroticizem; dodatno, specifične značilnosti: mesto nadzora, podjetniška samoučinkovitost, potreba po dosežkih, potreba po neodvisnosti, naklonjenost tveganju;
  2. značilnosti sociološkega ozadja podjetnikov, nepodjetnikov in managerjev MSP (zlasti, družinsko podjetniško ozadje in podjetniško lokalno okoljsko ozadje);
  3. internacionalizacija MSP (na primer stopnja internacionalizacije);
  4. rast MSP.

 Model bo vseboval hipoteze o povezavah med elementi in bo empirično preverjen.

Bibliografske reference

Izhajajo neposredno iz izvajanja projekta.

Financiranje

Sofinanciranje projekta: ARRS 100.000,00 EUR/leto, za UP FM skupaj 68.983,73 EUR 

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

1. marec 2016 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo