Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Na osnovi metodologije za spremljanje in vrednotenje poslovnega modela Strateških razvojno- inovacijskih partnerstev (SRIP), smo opravili vrednotenje devetih SRIPov. Osredotočili smo se na spremljanje delovanja SRIPov v obdobju od ustanovitve do konca 2018, izjemoma smo vključili še dogajanja v prvih mesecih 2019. Identificirali smo trende in ocenili, kako se instrument razvija in ali deluje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev pametne specializacije.

V fazi spremljanja smo tako sledili, kako so SRIPi naslavljali naslednje kriterije:   

Doseganje ciljev iz akcijskega načrta.

Napredek pri spodbujanju skupnega razvoja in storitev še posebej pri povezovanju in razvoju skupnih RRI iniciativ za razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev.

Obseg uvajanja horizontalnih omogočitvenih tehnologij v vertikalne verige vrednosti.

Dejansko realizirane tržne manifestacije, ki izhajajo iz skupnih aktivnosti oz. intenzivnost in kvaliteta skupnih aktivnosti, ki vodijo k tržnim manifestacijam.

Uspešnost internacionalizacije in vključevanja v mednarodne verige vrednosti.

Vodilni partner projekta

UL Fakulteta za družbene vede

Vodja projekta

Prof. dr. Maja Bučar

Vodja projekta za UP FM

Prof. dr. Borut Likar

Partnerji projekta
 • Institut za ekonomska raziskovanja

Šifra programa

V5-1932

Trajanje projekta

1. 11. 2019 – 31. 10. 2022

Vsebina projekta

Strateška partnerstva ocenjujemo kot dober instrument za povezovanje gospodarstva in znanosti. Ključni vmesni rezultati SRIPov se kažejo v učinkovitem procesu delovanja večine SRIPov kot celote, povezovanju, vzpostavljanju novih partnerstev in krepitvi zaupanja, skupnih prijavah na razpise, izobraževanju in informiranju, delovanju na mednarodnem nivoju. Ugotavljamo, da je potrebno dosledno in bistveno bolj intenzivno vključevanje SRIPov v oblikovanje industrijske in raziskovalne politike, saj se znotraj SRIPov  oblikujejo visoko usposobljena jedra izmenjave znanj tako s področja znanstveno –tehnološkega razvoja kot dobrega poznavanja gospodarskih kapacitet. Partnerstvo med institucijami znanja in gospodarskimi subjekti lahko uspešno identificira priložnosti slovenskih akterjev za vključevanje v globalne verige vrednosti in poglobi prioritete izbrane znotraj Strategije pametne specializacije. Zato je večja prisotnost predstavnikov SRIPov v različnih telesih vlade, ki se ukvarjajo z oblikovanjem strateških dokumentov, ne le relevantna, ampak nujna.

Ključne besede

SRIP, inovacijska politika, evalvacija, indikatorji

Faze projekta in njihova realizacija
 1. Priprava predlogov in pomoč SRIPom pri pripravi podlag za letna poročila

 2. Nadgradnja in uskladitev kazalnikov uspešnosti v Akcijskih načrtih in kazalnikov, predvidenih v Vmesnem vrednotenju

 3. Pridobivanje manjkajočih podatkov, identificiranih v postopku testiranja predlagane metodologije vrednotenja SRIP 2017-2019

 4. Priprava predlogov nadgradnje sistema upravljanja v smeri spodbujanja sodelovanja med SRIPi in znanstveno raziskovalnim sistemom

 5. Priprava strokovnih podlag za SVRK za pripravo poročil o izvajanju S4 ter pri pripravi podlag, vezanih na S4 za programiranje kohezijske politike po letu 2020

 6. Kvantitativna analiza ekonomske in razvojne učinkovitosti članov SRIPa

 7. Kvalitativna analiza uspešnosti delovanja SRIP, s poudarkom na sodelovanju znotraj in med SRIPi

 8. Izvedba prve ocene učinkovitosti in uspešnosti SRIP S4 a priporočili glede metodologije spremljanja ter izvajanja politike strateškega grozdenja

 9. Oblikovanje posvetovalne skupine

 

Bibliografske reference
 1. 2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

  13. BUČAR, Maja (avtor, urednik), ČRNIGOJ, Matjaž, JAKLIČ, Andreja, LOVEC, Marko, STARE, Metka, UDOVIČ, Boštjan, LIKAR, Borut, LIPNIK, Aleš, ŠTRUKELJ, Peter. Vmesno spremljanje in vrednotenje delovanja SRIP- ov v obdobju 2017-2019 : ciljni raziskovalni projekt "Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva". [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], August 2019. 158 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15279875]

  2.13 Elaborat, predštudija, študija

  17. BUČAR, Maja, ČRNIGOJ, Matjaž, JAKLIČ, Andreja, LIKAR, Borut, LIPNIK, Aleš, LOVEC, Marko, MIHELIČ, Aleš, STANOVNIK, Peter, STARE, Metka, ŠTRUKELJ, Peter, UDOVIČ, Boštjan. Oblikovanje metodologije za vrednotenje poslovnih modelov SRIP- ov : vmesno poročilo, pripravljeno za ciljni raziskovalni projekt "Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva". [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2018. 86 str. [COBISS.SI-ID 36191581]

  18. BUČAR, Maja, ČRNIGOJ, Matjaž, JAKLIČ, Andreja, LIKAR, Borut, LIPNIK, Aleš, LOVEC, Marko, MIHELIČ, Aleš, STANOVNIK, Peter, STARE, Metka, ŠTRUKELJ, Peter, UDOVIČ, Boštjan. Pilotno testiranje metodologije za vrednotenje poslovnih modelov SRIP- ov : vmesno poročilo, pripravljeno za ciljni raziskovalni projekt "Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva". [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2018. 21 str. [COBISS.SI-ID 36192349]

  Znanstvena monografija – v tisku

  Dr. Maja Bučar, dr. Matjaž Črnigoj, dr. Aleš Lipnik (uredniki). Vrednotenje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom

Financiranje

Projekt Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, št. V5-1932  sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna.

 

9. december 2020 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo