STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

V projektu STAR-VITAL podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene. Ker se potrebe in zmožnosti podjetij razlikujejo, so projektne aktivnosti oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop k uvajanju ukrepov in k identifikaciji ter prebujanju interesov tako posameznikov kot podjetij.

 

Vodilni partner projekta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta

 doc. dr. Klemen Širok

Vodja projekta na UP FM

doc. dr. Ana Arzenšek

Partnerji projekta
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje

  • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Šifra projekta

2611-17-8313

Trajanje projekta

1. 9. 2017–30. 9. 2022

Vsebina projekta

Namen projekta je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na:

  • znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe (absentizma), zaposlenih zlasti starejših od 45 let, spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, prilagajanje dela posamezniku (zlasti starejšim delavcem) z ustreznim oblikovanje delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbire delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa z odpravo monotonega dela, vsiljenega ritma dela in ostalih zdravju škodljivih okoliščin (humanizacija dela), dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva, še zlasti starejšega od 45 let, spodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu, spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, še zlasti za delavce, ki skrbijo za majhne otroke in delavce, ki skrbijo za ostarele starše ali sorodnike;
  • zmanjšanje obsega predčasnega upokojevanja, spodbujanje družbene odgovornosti podjetij, še zlasti odgovornosti do delavcev, strank, okolja in sredine, v kateri delujejo, odpravljanje negativnih stereotipov o starejših delavcih v slovenski družbi, ozaveščanje in informiranje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu aktivnega in zdravega staranja, izboljšanje managementa starejših delavcev v organizaciji, še zlasti z izboljšanjem organizacije dela in vodenja organizacije na vseh ravneh, spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji, spodbujanje sodelovanj delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov pri ustvarjanju delovnega okolja, ki bo omogočalo, da bodo delavci zdravi dočakali upokojitev.
Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 1.573.642,00 EUR
Delež financiranja iz sredstev evropske kohezijske politike: 1.258.913,60 EUR; delež slovenske udeležbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 314.728,40 EUR

Projekt STAR-VITAL je sofinanciran iz sredstev evropske kohezijske politike in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

          

 

1. september 2017 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo