Strateška razvojna inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva

Strateška razvojna inovacijska partnerstva prinašajo pomembno novost v način spodbujanja sodelovanja med podjetji ter med podjetji in raziskovalnimi organizacijami znotraj vnaprej definiranega prednostnega področja pametne specializacije. Pametna specializacija je usmerjena predvsem v dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovanja v SRIP-e naj bi omogočila gospodarstvu bolj usmerjeno vključevanje v verige vrednosti, ki bo ne le uspešnejše, ampak tudi na tehnološko in inovacijsko bolj zahtevni ravni.
Oblikovanje ustrezne metodologije vrednotenja SRIP-ov bo tako vplivalo na sposobnost sprotnega spremljanja in vrednotenja dosežkov. Ker projekt načrtuje pilotno testiranje metodologije pri vseh partnerstvih, bodo tako gospodarski subjekti neposredno vključeni v sooblikovanje metodologije, ki bo lahko služila tudi njim v oporo pri merjenju in vrednotenju lastnih rezultatov.

 

Vodilni partner projekta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Vodja projekta

dr. Maja Bučar

Vodja projekta na  UP FM

dr. Borut Likar

Partnerji projekta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • dr. Borut Likar
  • dr. Peter Štrukelj
  • Aleš Lipnik (UP FTŠ)

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Šifra programa

V5-1646

Trajanje projekta

1. 10. 2016–30. 9. 2019

Vsebina projekta

Cilj projekta je priprava ogrodja – metodologije za vrednotenje ukrepa, ki naj bi spodbudil sodelovanje med gospodarskimi organizacijami in raziskovalno sfero na področjih, identificiranih kot ključne prioritete znotraj strategije pametne specializacije za Slovenijo. Oblikovanje metodologije je že zastavljeno tako, da naj bi omogočilo učenje, saj naj bi se prav na podlagi pilotskega testiranja opravila revizija strateškega dokumenta. Tak postopek bo omogočil sprotno prilagajanje ukrepa in vseh drugih instrumentov, ki so načrtovani za realizacijo strategije.

Ključne besede

strateška razvojna inovacijska partnerstva; pametna specializacija; inovacije

Faze projekta in njihova realizacija

S povezovanjem strateških partnerjev se pričakuje nadgrajevanje obstoječih struktur povezovanja (centri odličnosti, kompetenčni centri, grozdi itd.) v smeri izgradnje kakovostnejših zmogljivosti za strateški preboj na posameznih področjih S4. Ker je ukrep zasnovan tako, da bodo pri financiranju in oblikovanju vsebinskih usmeritev glavno vlogo odigrali deležniki in ne država, je pričakovati, da bodo SRIP-i uspešni pri ustvarjanju takih povezav, ki bodo vodile v dolgoročno partnerstvo s ciljem povečati dodano vrednost v slovenskem gospodarstvu. Koncept in cilji SRIP-ov so opredeljeni v dokumentih, ki so spremljali izdelavo S4 in po svoji naravnanosti predstavljajo novost v slovenskem raziskovalno-inovacijskem sistemu.

Financiranje

Sofinanciranje projekta 120.000,00 EUR, od tega za UP FM skupaj 30.000,00 EUR

Projekt sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Služba vlade Rrepublike Slovenije za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko iz državnega proračuna.

 

1. oktober 2016 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo